გამოსცადეთ პროფილთა ბადე

აქ შეგიძლიათ იხილოთ პროფილთა ბადის ზოგადი მიმოხილვა და ჩამოტვირთოთ ან ამობეჭდოთ PDF ვერსია.

კვალიფიკაცია/გამოცდილება
ენის ცოდნა და ენობრივი კომპეტენცია
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • სამიზნე ენას სწავლობს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
   • მიაღწია სამიზნე ენის ცოდნის B1 დონეს
  • 1.2
   • სამიზნე ენას სწავლობს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
   • მიაღწია სამიზნე ენის ცოდნის B2 დონეს
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • ჩააბარა სამიზნე ენის B2 დონის გამოცდა და მიაღწია C1 დონეს ზეპირმეტყველების კომპონენტში
  • 2.2
   • ჩააბარა სამიზნე ენის C1 დონის გამოცდა
   • ან:
   • უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს სამიზნე ენაზე და აქვს ენის C1 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი ოფიციალური სერტიფიკატი
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • ჩააბარა სამიზნე ენის C2 დონის გამოცდა
   • ან:r
   • უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს სამიზნე ენაზე და აქვს ენის C2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი ოფიციალური სერტიფიკატი
  • 3.2
   • უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს სამიზნე ენაზე, აქვს ენის C2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი ოფიციალური სერტიფიკატი და სამიზნე ენას ავთენტურად იყენებს 
   • ან:
   • სამიზნე ენა მისთვის მშობლიური ენაა
განათლება/კვალიფიკაცია
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • სწავლობს პედაგოგიური ინსტიტუტის, უნივერსიტეტის ან ავტორიზებული კერძო ინსტიტუტის აკრედიტებულ პროგრამაზე, რომელსაც გაყავს ენის მასწავლებლის სპეციალობაზე  
  • 1.2
   • დასრულებული აქვს ენის მასწავლებლის საგანმანათლებლო პროგრამის ნაწილი, რომელიც ენობრივ ცნობიერებას და მეთოდიკა-დიდაქტიკას ეხება და შეუძლია სწავლება, თუმცა ჯერ-ჯერობით აქ გააჩნია ფორმალური კვალიფიკაცია.
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • დასრულებული აქვს მინიმუმ 60-საათიანი დოკუმენტირებული და სტრუქტურირებული, პრაქტიკული განათლება სამიზნე ენის სწავლების მიმართულებით, რომელიც ამავდროულად მოიცავს პედაგოგიური პრაქტიკის კომპონენტს; შედეგად, ფლობს საბაზისო კვალიფიკაციას  
   • ან:
   • უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის დროს დასრულებული აქვს რამდენიმე კურსი ან მოდული სამიზნე ენაში და/ან მეთოდიკა-დიდაქტიკაში, თუმცა ჯერ სრულად არ აქვს დასრულებული საგანმანათლებლო პროგრამა.
  • 2.2
   • აქვს უმაღლესი განათლება სამიზნე ენის მიმართულებით, ამასთან საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს მეთოდიკა-დიდაქტიკის კომპონენტს და პედაგოგიურ პრაქტიკას
   • ან:
   • აქვს აღიარებული საერთშორისო სერტიფიკატი (მინიმუმ 120 საათი) სამიზნე ენის სწავლების მიმართულებით.
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • აქვს ბაკალავრის ხარისხი სპეციალობით უცხო ენის მასწავლებელი; ან სწავლის დროს გავლილი აქვს აქტივობები უცხო ენის სწავლების მეთოდიკა-დიდაქტიკის მიმართულებით: პედაგოგიური პრაქტიკა წარმოადგენდა ამ საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელ ნაწილს. 
   • ან:
   • აქვს აღიარებული საერთშორისო სერტიფიკატი (მინიმუმ 120 საათი) სამიზნე ენის სწავლების მიმართულებით. 
   • ამას გარდა:
   • გავლილი აქვს მინიმუმ 100 საათიანი კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი
  • 3.2
   • აქვს მაგისტრის აკადემიური ხარისხი უცხო ენების სწავლების შესაბამისი სპეციალიზაციით ან გამოყენებითი ენათმეცნიერების სპეციალიზაციით; ან სწავლის დროს გავლილი აქვს შესაბამისი აქტივობები პედაგოგიური პრაქტიკის ჩათვლით, თუკი ეს უკანასკნელი საბაკალავრო დონეზე უკვე არ იყო გავლილი
   • ან:
   • აქვს პოსტსადიპლომო ან აღიარებული საერთაშორისო სერიფიკატი სამიზნე ენის სწავლების მიმართულებით (მინიმუმ 200 საათი)
   • აქვს დამატებითი განათლება (მაგ. დარგობრივი ენის სწავლება, გამომცდელთა ტრენინგი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების კურსები)
შეფასებული პედაგოგიური პრაქტიკა
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • აგროვებს გამოცდილებას საკლასო მეცადინეობების კონკრეტული მონაკვეთების დამოუკიდებლად ჩატარების და გამოცდილ კოლეგასთან უკუკავშირის ანალიზის გზით.
  • 1.2
   • უკვე დამოუკიდებლად აქვს ჩატარებული რამდენიმე გაკვეთილი, რომელზეც განხორციელდა დაკვირვება/მონიტორინგი და შეფასება.
   • აქვს მცირე ჯგუფებში მეცადინეობის ცალკეული ფაზების ჩატარების გამოცდილება (მიკროსწავლება)
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • სწავლის პროცესში ჩატარებული აქვს მინიმუმ 2 წარმატებული გაკვეთილი მინიმუმ 2 სხვადასხვა ენობრივ დონეზე და შეუძლია ამის დოკუმენტურად დადასტურება
   • როგორც პედაგოგს ჩატარებული აქვს მინიმუმ 3 გაკვეთილი მონიტორის თანდასწრებით, რომლებზეც დოკუმენტურად დაუფიქსირდა დადებითი შეფასება
  • 2.2
   • სწავლის პროცესში ჩატარებული აქვს მინიმუმ 6 წარმატებული გაკვეთილი მინიმუმ 2 სხვადასხვა ენობრივ დონეზე და შეუძლია ამის დოკუმენტურად დადასტურება
   • როგორც პედაგოგს ჩატარებული აქვს მინიმუმ 6 გაკვეთილი 3 სხვადასხვა ენობრივ დონეზე მონიტორის თანდასწრებით და ექვსივე შემთხვევაში დოკუმენტურად დაუფიქსირდა დადებითი შეფასება
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • პედაგოგიური პრაქტიკის განმავლობაში სხვადასხვა ენობრივ დონეზე და სხვადასხვა სასწავლო ჯგუფებთან ჩატარებული აქვს მინიმუმ 10 მეცადინეობა კურატორის/მენტორის/გამოცდილი კოლეგის თანდასწრებით და ყველა შემთხვევაში დოკუმენტურად დაუფიქსირდა დადებითი შეფასება
  • 3.2
   • პედაგოგიური პრაქტიკის განმავლობაში ჩატარებული აქვს მინიმუმ 14 მეცადინეობა კურატორის/მენტორის/გამოცდილი კოლეგის თანდასწრებით და ყველა შემთხვევაში დოკუმენტურად დაუფიქსირდა დადებითი შეფასება
   • შეფასდა როგორც ნაკლებად გამოცდილი კოლეგების კურატორი / მენტორი
პედაგოგიური გამოცდილება
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • 1 ან 2 ენობრივ დონეზე ჩატარებული აქვს რამდენიმე მეცადინეობა ან მეცადინეობის ნაწილი
  • 1.2
   • ასწავლის რამდენიმე კლასს ან ჯგუფს, თუმცა აქვს მხოლოდ 1 ან 2 ენობრივ დონეზე სწავლების გამოცდილება
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • შეუძლია დოკუმენტურად დაადასტუროს 200-დან 800-მდე დამოუკიდებლად ჩატარებული საგაკვეთილო საათის გამოცდილება:
   • აქვს მეცადინეობების ჩატარების გამოცდილება სხვადასხვა ენობრივი დონის კლასსა და ჯგუფში
  • 2.2
   • შეუძლია დოკუმენტურად დაადასტუროს 800-დან 2400-მდე დამოუკიდებლად ჩატარებული საგაკვეთილო საათის გამოცდილება:
    - სხვადასხვა ენობრივ დონეზე
    - ერთზე მეტ სასწავლო კონტექსტში 
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • შეუძლია დოკუმენტურად დაადასტუროს 2400-დან 4000-მდე დამოუკიდებლად ჩატარებული საგაკვეთილო საათის გამოცდილება:
     - ყველა ენობრივ დონეზე C2-ის გარდა
     - რამდენიმე განსხვავებულ სასწავლო კონტექსტში
  • 3.2
   • შეუძლია დოკუმენტურად დაადასტუროს დაახლოებით 6000 დამოუკიდებლად ჩატარებული საგაკვეთილო საათის გამოცდილება
   • აქვს პედაგოგიური გამოცდილება მრავალ განსხვავებულ სასწავლო კონტექსტში 
   • აქვს კურატორად/მენტორად/ტრენერად მუშაობის გამოცდილება
საკვანძო პედაგოგიური კომპეტენციები
მეთოდიკა-დიდაქტიკა
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • იცის ენის სწავლის თეორიების და სწავლების მეთოდების არსებობის შესახებ
   • გამოცდილი კოლეგების მეცადინეობებზე დასწრებისას ხვდება, თუ რატომ მიანიჭეს უპირატესობა სწავლების კონკრეტულ ტექნიკებს და კონკრეტულ სასწავლო მასალებს
  • 1.2
   • აქვს საბაზისო ცოდნა ენის სწავლის თეორიების და სწავლების მეთოდების შესახებ
   • კოლეგების რეკომენდაციის საფუძველზე შეუძლია სწავლების ახალი ტექნიკების და ახალი სასწავლო მასალების გამოყენება
   • შეუძლია სხვადასხვა სასწავლო კონტექსტისათვის რელევანტური სასწავლო ტექნიკების და სასწავლო მასალების იდენტიფიცირება
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • იცნობს ენის სწავლის თეორიებს და სწავლების მეთოდებს
   • იცნობს ენის სწავლის თეორიებს და სწავლების მეთოდებს ორი ან მეტი ენობრივი დონისთვის
   • შეუძლია შეაფასოს, თუ რამდენად მიესადაგებიან სწავლების მეთოდები და სასწავლო მასალები გასხვავებულ სასწალვო კონტექსტებს
   • საკუთარი სწავლების მეთოდების და ტექნიკების შერჩევისას შეუძლია კონკრეტული სასწავლო ჯგუფების საჭიროებების გათვალისწინება
  • 2.2
   • კარგად იცნობს ენის სწავლის თეორიებს, სწავლების მეთოდებს, სწავლის სხვადასხვა სტილსა და სტრატეგიას
   • სწავლების ტექნიკების და სასწავლო მასალების უკან შეუძლია შესაბამისი თეორიული კონცეპციების ამოცნობა
   • შეუძლია სწავლების ტექნიკების და აქტივობების დიდი მოცულობის ჯეროვანი გამოყენება
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • შეუძლია დიდი რაოდენობით სწავლების ტექნიკების და სასწავლო მასალების უკან მდგარი სწავლების მეთოდების თეორიული დასაბუთება
   • შეუძლია სწავლების ტექნიკების, აქტივობების და სასწავლო მასალების უაღრესად ფართო სპექტრის გამოყენება
  • 3.2
   • დეტალურად იცნობს ენის სწავლის თეორიებს და სწავლების მეთოდებს და ამ კუთხით კონსულტირებას უწევს კოლეგებს.
   • კოლეგების მიერ ჩატარებულ გაკვეთილებზე დაკვირვების შედეგად, მათი სწავლების ტექნიკების სპექტრის გაფართოების მიზნითშეუძლია პრაქტიკული, მეთოდურად დასაბუთებული უკუკავშირის მიცემა
   • შეუძლია კოლეგებს ურჩიოს და დამოუკიდებლად შეუდგინოს ნებისმიერი ენობრივი დონისთვის რელევანტური დავალებები და სასწავლო მასალები
შეფასება
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • შეუძლია სახელმძღვანელოზე დაყრდნობით ჩაატაროს და გაასწოროს დასკვნითი ტესტი
  • 1.2
   • შეუძლია ჩაატაროს და გაასწოროს უკვე შედგენილი დასკვნითი ტესტები (სემესტრული, წლიური)
   • შეუძლია ჩაატაროს უკვე შედგენილი ზეპირი დასკვნითი ტესტი
   • შეუძლია განვლილი მასალის გასამეორებელი აქტივობების ჯეროვანი სახით შემუშავება და განხორციელება
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • შეუძლია გეგმიური, მიმდინარე ტესტების, მათ შორის ზეპირი ტესტების, ჩატარება
   • შეუძლია ტესტის და შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით სწავლების სფეროს და თემატიკის განსაზღვრა
   • შეუძლია გასაგები უკუკავშირის მიცემა იდენტიფიცირებული ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ და სამომავლო ინდივიდუალური სამუშაოსთვის პრიორიტეტების განსაზღვრა
  • 2.2
   • შეუძლია რეგულარული მიმდინარე ტესტებისათვის დავალებების შერჩევა და ტესტირების ჩატარება ენის ცოდნის და უნარების კუთხით მიღწეული წარმატებების გასაზომად
   • შეუძლია, მოსწავლეთა ენობრივი ცნობიერების ასამაღლებლად, წერილობითი ნაშრომების გასწორებისას სხვადასხვა ტიპის შეცდომების მარკირებისთვის კორექტირების კონვენციური სიმბოლოების გამოყენება
   • შეუძლია დონის განმსაზღვრელი ტესტების მომზადება და ტესტირების პროცესის
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • შეუძლია გეგმიური, მიმდინარე ტესტებისათვის (წერილობითი და ზეპირი) მასალების და დავალებების შედგენა
   • შეუძლია მოსწავლეთა ხელშეწყობის და მათი ძლიერი და სუსტი მხარეების იდენტიფიცირების მიზნით გამოიყენოს მათი ინტერაქციული ქცევების ამსახველი ვიდეოჩანაწერები
   • შეუძლია წერითი და ზეპირი მეტყველების შესაფასებლად ესჩ-ს კრიტერიუმების რელევანტური გამოყენება
  • 3.2
   • შეუძლია ყველა ენობრივი უნარის, ენის გრამატიკის ცოდნის და ლექსიკის ფლობის შესაფასებლად დავალებების შედგენა ყველა ენობრივი დონისთვის
   • შეუძლია ესჩ-ს კრიტერიუმების რელევანტური გამოყენება წერითი და ზეპირი მეტყველების შესაფასებლად ყველა ენობრივ დონეზე და ამ მიმართულებით შეუძლია დაეხმაროს მის ნაკლებად გამოცდილ კოლეგებს.
   • შეუძლია ესჩ-დონის დასადგენად დონის განმსაზღვრელი ვალიდური ტესტების მომზადება
   • შეუძლია გამომცდელთათვის ესჩ-ს შესახებ ტრენინგების ჩატარება
მეცადინეობის და სასწავლო კურსის დაგეგმვა
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • შეუძლია მეცადინეობის გეგმაში ლოგიკურად დააკავშიროს ერთმანეთთან სასწავლო აქტივობები, თუკი სასწავლო მასალა ამის საშუალებას იძლევა
  • 1.2
   • შეუძლია სახელმძღვანელოში მოცემული აქტივობების დამატებითი აქტივობებით შევსება
   • შეუძლია ცალკეულ მეცადინეობებს შორის ლოგიკური ბმის უზრუნველყოფა და ამასთან ბოლო მეცადინეობის სასწავლო შედეგების გათვალისწინება
   • შეუძლია წინასწარ შედგენილი მეცადინეობის გეგმების იმგვარი ადაპტირება, რომ ჯეროვანი სახით მოხდეს სასწავლო პროგრესის და არსებული სირთულეების გათვალისწინება
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • შეუძლია სილაბუსების და სხვა სასწავლო გეგმების გამოყენება მეცადინეობის დაბალანსებულად და ჯგუფის საჭიროებებზე ორიენტაციით დასაგეგმად
   • შეუძლია გაკვეთლის ფაზების და მათი ქრონოლოგიური თანამიმდევრობის დაგეგმვა სხვადასხვა სასწავლო მიზნების მისაღწევად
   • შეუძლია ერთმანეთს შეადაროს მოსწავლეთა განსხვავებული საჭიროებები და გაკვეთლის დაგეგმვისას გაითვალისწინოს ისინი ძირითადი და დამატებითი მიზნების სახით
  • 2.2
   • შეუძლია სასწავლო კურსის ან კურსის მონაკვეთის დაგეგმვა სილაბუსის, მოსწავლეთა საჭიროებების და ხელთარსებული სასწავლო მასალების გათვალისწინებით
   • შეუძლია დამოუკიდებლად შეადგინოს დავალებები სასწავლო მასალის ენობრივ და კომუნიკაციურ პოტენციალზე დაყრდნობით
   • შეუძლია დამოუკიდებლად შეადგინოს დავალებები, ინდივიდუალური საჭიროებების და კურსის მიზნების გათვალისწინებით.
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • შეუძლია საჭიროებების დეტალური ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავოს დეტალური და დაბალანსებული სასწავლო გეგმა, რომელშიც ინტეგრირებული იქნება გამეორების და სიახლის კომპონენტები
   • შეუძლია სხვადასხვა ენობრივი დონის სასწავლო მასალებისთვის დავალებების შედგენა
   • შეუძლია სასწავლო პროცესში წარმოქმნილი სირთულეების ანალიზის გამოყენება სამომავლო საგაკვეთილო პროცესის ფარგლებში შესაბამისი ღონისძიებების განსახორციელებლად
  • 3.2
   • შეუძლია შეადგინოს სპეციალური კურსები სხვადასხვა კონტექსტებისთვის, რომლებშიც გათვალისწინებული იქნება შესაბამისი კომუნიკაციური და ენობრივი შინაარსები
   • შეუძლია კოლეგების კონსულტირება სასწავლო კურსის და მეცადინეობის დაგეგმვის პროცესში ინდივიდუალური საჭიროებების შეფასების და გათვალისწინების კუთხით
   • შეუძლია საკუთარ თავზე აიღოს სხვადასხვა სასწავლო კურსის სილაბუსების და კურიკულუმების გადამოწმების პასუხისმგებლობა
ინტერაქციის მართვა
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • შეუძლია, შესაბამისი ინსტრუქტაჟის შემთხვევაში, ნათელი მითითებების მიცემა და კონკრეტული აქტივობის ორგანიზება
  • 1.2
   • შეუძლია მასწავლებელი-მოსწავლის ინტერაქციის მართვა
   • შეუძლია პლენარული ფაზების, წყვილებში და ჯგუფური მუშაობის კომბინირება და ნათელი მითითებების მიცემა
   • შეუძლია სახელმძღვანელოში მოცემული აქტივობების საფუძველზე ჩართოს მოსწავლეები წყვილებში ან ჯგუფურ მუშაობაში
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • შეუძლია წყვილებში და ჯგუფური მუშაობის ეფექტიანი მართვა და მისი პლენარულ ფაზაში გადაყვანა
   • შეუძლია ინდივიდუალური და ჯგუფური აქტივობების მართვა
   • შეუძლია ნათელი უკუკავშირის მიცემა
  • 2.2
   • cშეუძლია სასწავლო მიზნების შესაბამისი, პლენარული, წყვილებში და ჯგუფური მუშაობის ფაზების ვარირება და დაბალანსებულად გამოყენება
   • შეუძლია დავალებაზე ორიენტირებული მეცადინეობის ჩატარება
   • შეუძლია მოსწავლეთა აქტივობების ეფექტიანად მართვა
   • შეუძლია ნათელი უკუკავშირის მიცემა/სტიმულირება
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • შეუძლია დავალებაზე ორიენტირებული ჯგუფური მუშაობის იმგვარი სახით ორგანიზება, რომ ამავდროულად მოხდეს მოსწავლეთა სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება
   • შეუძლია ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის შედეგების ზუსტი და დეტალური კონტროლი
   • შეუძლია ინდივიდუალური უკუკავშირის სხვადასხვა სახით მიცემა/სტიმულირება
   • შეუძლია მართვის და უკუკავშირის ინსტრუმენტების გამოყენება დამატებითი სასწავლო აქტივობების შესამუშავებლად
  • 3.2
   • შეუძლია შიდა დიფერენცირების პრინციპზე დაფუძნებული ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის ორგანიზება, მონიტორინგი, ანალიზი და მართვა
   • შეუძლია მრავალრიცხოვანი ტექნიკების დახმარებით უკუკავშირის მიცემა/სტიმულირება
გამჭოლი კომპეტენციები
ინტერკულტურული კომპეტენცია
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • ესმის, რომ ენას და კულტურას შორის კავშირი ენების სწავლა-სწავლების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს
  • 1.2
   • იცის, რომ მეცადინეობაზე კულტურული ასპექტები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ
   • შეუძლია მოსწავლეებს გააცნოს შესაბამისი განსხვავებები კულტურულად განპირობებულ ქცევებსა და ტრადიციებს შორის
   • შეუძლია კულტურულად და სოციალურად ჰეტეროგენულ ჯგუფებში ტოლერანტული და ურთიერთგაგების ატმოსფეროს შექმნა
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • შეუძლია სტერეოტიპების აღქმა და მათთან მოპყრობა
   • შეუძლია საკუთარი ინტერკულტურული ცნობიერების გამოყენება კულტურულად განპირობებული ქცევების (თავაზიანობა, სხეულის ენა და ა. შ.) შესახებ მოსწავლეთა ცოდნის ხელშესაწყობად
   • შეუძლია გაიაზროს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია გაკვეთილზე ინტერკულტურული პრობლემების თავიდან აცილება და ხელს უწყობს საერთო ჩართულობას და ურთიერთპატივისცემას
  • 2.2
   • ეხმარება მოსწავლეებს სტერეოტიპების ანალიზში
   • შეუძლია თავისი გაკვეთილის ფარგლებში ინტერკულტურულად რელევანტური საკითხების (მაგ. თავაზიანობა, სხეულის ენა და ა. შ.) თემატიზაცია
   • შეუძლია ჯგუფის კულტურული თვალსაწიერის შესაბამისი სასწავლო მასალების გამოყენება და მოსწავლეზე ორიენტირებული აქტივობების საშუალებით მათი თვალსაწიერის გაფართოება
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • შეუძლია ინტერნეტრესურსის, პროექტების და პრეზენტაციების გამოყენება საკუთარ თავსა და მოსწავლეებში ინტერკულტურული ურთიერთგაგების და პატივისცემის ასამაღლებლად
   • cშეუძლია მოსწავლეებს განუვითაროს სოციალური და კულტურული მსგავსებების და განსხვავებების ანალიზის და განხილვის უნარი
   • შეუძლია ინტერკულტურულად სენსიტიური მიმართულებების პროგნოზირება და მოსწავლეების დახმარება ამგვარ სიტუაციებთან გამკლავებაში
  • 3.2
   • აქვს და იყენებს ფართო ინტერკულტურულ ცოდნას და ამგვარად ეხმარება ნაკლებად გამოცდილ კოლეგებს 
   • შეუძლია შესაბამისი ტექნიკების გაზიარების გზით დაეხმაროს კოლეგებს ინტერკულტურულად რთულ სიტუაციებთან, გაუგებრობებთან და "კრიტიკულ ინციდენტებთან" გამკლავებაში
   • შეუძლია მოსწავლეთა ინტერკულტურული აქტივობების, დავალებების და სასწავლო მასალების შემუშავება როგორც თავისთვის, ისე კოლეგებისთვის და შეუძლია ამ უკანასკნელთაგან წამოსული უკუკავშირის ანალიზი
ენობრივი ცნობიერება
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • შეუძლია ლექსიკონების, გრამატიკის სახელმძღვანელოების და სხვა წყაროების გამოყენება
   • შეუძლია ენასთან დაკავშირებულ მარტივ და მისი სამიზნე ჯგუფების ენობრივი დონის ფარგლებში ხშირად დასმულ კითხვებს გასცეს პასუხი
  • 1.2
   • შეუძლია A1 - B1 დონის მოსწავლეებს მიაწოდოს სწორი ენობრივი ფორმების და მათი გამოყენების მაგალითები
   • შეუძლია სამიზნე ენასთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხის გაცემა, ამასთან არ არის აუცილებელი, რომ პასუხი ყოველთვის სრულყოფილი იყოს, თუმცა A1 - B1 მოსწავლეებისთვის ყოველთვის რელევანტურია
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • შეუძლია სწორი ენობრივი ფორმების და მათი გამოყენების მაგალითების დონის შესაბამისად მიწოდება, ორი უმაღლესი დონის (C1-C2) გამოკლებით
   • შეუძლია სამიზნე ენასთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხის გაცემა, ორი უმაღლესი დონის (C1-C2) გამოკლებით
  • 2.2
   • შეუძლია სწორი ენობრივი ფორმების და მათი გამოყენების მაგალითების მიწოდება თითქმის ყველა შემთხვევაში და ყველა დონეზე C2-ის გარდა
   • შეუძლია მოსწავლეთა ენობრივი პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი მიზეზების ამოცნობა.
   • შეუძლია სამიზნე ენასთან დაკავშირებულ კითხვებზე დონისთვის რელევანტური პასუხის გაცემა, C2-ის გარდა
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • შეუძლია სწორი ენობრივი ფორმების და მათი გამოყენების მაგალითების შერჩევა და მიწოდება თითქმის ყველა სიტუაციაში და ყველა დონეზე
   • შეუძლია სამიზნე ენასთან დაკავშირებული თითქმის ყველა სახის კითხვაზე ზუსტი და ამომწურავი პასუხის გაცემა და ნათელი ახსნა-განმარტებების მიცემა
   • შეუძლია სასწავლო ტექნიკების მთელი სპექტრის გამოყენება, რათა დაეხმაროს მოსწავლეებს ენობრივი თავდაჯერებულობის ჩამოყალიბებასა და შეცდომების დამოუკიდებლად გასწორებაში
  • 3.2
   • შეუძლია მოსწავლეთა კითხვებს ენის განსხვავებული ასპექტების და ენის გამოყენების თავისებურებების შესახებ ყოველთვის სწორი და ამომწურავი პასუხი გასცეს
   • შეუძლია ენობრივი ფორმების, მნიშვნელობების და გამოყენების უმნიშვნელო განსხვავებების ახსნა C1 და C2 დონეებზე
ციფრული და მედიაწიგნიერება
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • შეუძლია საოფისე კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით სტანდარტული სამუშაო ფურცლების შექმნა

   • შეუძლია სასურველი სასწავლო მასალის მოძიება ინტერნეტში

   • შეუძლია სასწავლო პროცესისთვის საჭირო მასალის ინტერნეტიდან ჩამოტვირთვა 

  • 1.2
   • შეუძლია საგაკვეთილო პროცესში ინტერნეტიდან ჩამოტვირთული ტექსტების, სურათების, გრაფიკების და ა. შ. ინტეგრირება
   • შეუძლია ელექტრონული ფაილების და ფოლდერების ლოგიკურ სტრუქტურაში თავმოყრა
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • შეუძლია Windows/Mac-ის სტანდარტული პროგრამების და Media Player-ის გამოყენება
   • შეუძლია ურჩიოს მოსწავლეებს და კოლეგებს შესაბამისი ონლაინ-მასალების გამოყენება
   • შეუძლია მეცადინეობის დროს მულტიმედიაპროექტორის დახმარებით ინტერნეტის, DVD-ის და ა. შ. გამოყენება
  • 2.2
   • შეუძლია მოსწავლეთათვის ონლაინ-დავალებების შედგენა და შესრულების კონტროლი
   • შეუძლია გრაფიკული, ვიდეო და აუდიოფაილებით სამუშაოდ შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამების გამოყენება
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • შეუძლია მოსწავლეების სტიმულირება, მათი საჭიროებების შესაბამისად შეარჩიონ და გამოიყენონ ონლაინ-სავარჯიშოები
   • შეუძლია აუდიო და ვიდეოფაილების დამუშავება და ადაპტირება
   • შეუძლია კოლეგებს აუხსნას, თუ როგორ ხდება ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის და კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება
   • შეუძლია პროექტის კოორდინირება ციფრული მედიასაშუალებების (კამერა, ინტერნეტი, სოციალური ქსელები) დახმარებით
   • შეუძლია საკლასო ოთახში ციფრულ ტექნიკასთან დაკავშირებული პრობლემების უმეტესი ნაწილის დამოუკიდებლად აღმოფხვდა
  • 3.2
   • შეუძლია მოსწავლეთა სტიმულირება, ენის სწავლისას გონივრულად გამოიყენონ საკლასო ოთახში არსებული ყველა სტანდარტული ციფრული მედიასაშუალება (ინტერაქტიული დაფები, მათი მობილური კომპონენტები, პლანშეტები)
   • შეუძლია დაანახოს კოლეგებს საგაკვეთილო პროცესში ხელმისაწვდომი ციფრული მედიასაშუალებების და ინტერნეტრესურსების პოტენციალის გამოყენების შესაძლებლობები
   • შეუძლია სასწავლო პლატფორმების (მაგ. მუდლი) გამოყენებით ინტეგრირებული სასწავლო მოდულების შექმნა
პროფესიონალიზაცია
პროფესიული განვითარება
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • ითხოვს საკუთარი გაკვეთილების და სხვა სამუშაოს შეფასებას
   • იღებს რჩევებს და დახმარებას კოლეგებისგან და სახელმძღვანელოებიდან
  • 1.2
   • მოქმედებს მისი ინსტიტუტის მისიის და ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისად
   • კოლეგებთან ერთად განიხილავს მოსწავლეების საჭიროებებთან და მეცადინეობის მომზადებასთან დაკავშირებულ საკითხებს
   • რეაგირებს გაკვეთილზე დაკვირვების შემდეგ კომპეტენტური პირების მიერ მიცემულ უკუკავშირზე 
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • იყენებს კოლეგებთან ერთად ერთ ან ორ ენობრივ დონეზე ერთობლივი მეცადინეობების ჩატარების (გუნდური სწავლება) შესაძლებლობას
   • რეაგირებს გაკვეთილზე დაკვირვების შემდეგ კოლეგების მიერ მიცემულ უკუკავშირზე
   • შეაქვს წვლილი ინსტიტუტის განვითარებასა და ეფექტიან მენეჯმენტში და პოზიტიურად რეაგირებს ინსტიტუტში მიმდინარე ცვლილებებსა და აქტუალურ გამოწვევებზე
  • 2.2
   • იყენებს ყველა შესაძლებლობას, რომ მის გაკვეთილებს დაესწრონ ხელმძღვანელები და კოლეგები და მიიღოს მათგან შესაბამისი უკუკავშირი
   • აქტიურად მონაწილეობს პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში და ემზადება მათთვის
   • მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ინსტიტუტის და მისი საგანმანათლებლო და ადმინისტრაციული სისტემის განვითარებაში
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • მენტორობას / კურატორობას უწევს ნაკლებად გამოცდილ კოლეგებს
   • კოლეგების დახმარებით ან წინასწარ მომზადებულ სასწავლო და სხვა მასალებზე დაყრდნობით ატარებს ტრენინგებს და მსგავს აქტივობებს 
   • აკვირდება კოლეგების მეცადინეობებს და აძლევს მათ სასარგებლო უკუკავშირს
   • შესაძლებლობის შემთხვევაში საკუთარ თავზე იღებს პასუხისმგებლობას იმ პროექტების განხორციელებაზე, რომლებიც ინსტიტუტის განვითარებას ემსახურებიან
  • 3.2
   • ადგენს ტრენინგმოდულებს ნაკლებად გამოცდილი კოლეგებისთვის
   • ატარებს პროფესიულ განვითარებაზე მიმართულ ტრენინგპროგრამებს
   • აკვირდება და აფასებს კოლეგებს ყველა ენობრივ დონეზე 
   • ორგანიზებას უკეთებს კოლეგებს შორის გაკვეთილებზე დასწრება-დაკვირვების პროცესს
ადმინისტრირება
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • ასრულებს რუტინულ სამუშაოებს, როგორებიცაა დასწრების სიების წარმოება ან სასწავლო მასალების დარიგება/შეგროვება/დაბრუნება
  • 1.2
   • დროულად და სწორად არიგებს სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ გეგმებს და დოკუმენტაციას
   • ეფექტიანად ასწორებს საშინაო დავალებებს და ტესტებს
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • ეფექტიანად აფასებს ნაშრომებს და წერს ანგარიშებს
   • გასაგებად და ორგანიზებულად აწარმოებს საკლასო ჟურნალს
   • დროულად წარადგენს დოკუმენტებს და იძლევა უკუკავშირს
  • 2.2
   • ეფექტიანად ართმევს თავს პედაგოგის ადმინისტრაციულ ამოცანებს
   • არ ავიწყდება ასევე ნაკლებად მნიშვნელოვანი ამოცანები და დროულად ასრულებს მათ
   • ჯეროვნად რეაგირებს მოსწავლეთა საჭიროებებზე, მოთხოვნებსა და კომენტარებზე
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • ახდენს ადმინისტრაციული ამოცანების კოორდინირებას სხვა კოლეგებთან, საჭიროების შემთხვევაში აგროვებს და ავრცელებს ინფორმაციას, ანგარიშებს, მოსაზრებებს და ა. შ.
   • იღებს პასუხისმგებლობას განსაზღვრული ადმინისტრაციული ამოცანების შესრულებაზე, მაგ. მასწავლებელთა კონფერენციების ორგანიზებაზე, კურსის შესახებ უკუკავშირის დოკუმენტაციის შეგროვებაზე, ანალიზზე და შეფასებაზე და ა. შ.
  • 3.2
   • მოთხოვნის შემთხვევაში საკუთარ თავზე იღებს კურსის კოორდინაციას,

   • საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლობს ინსტიტუტის სხვადასხვა მიმართულებასთან (რეგისტრატურა, ადმინისტრაცია, სპონსორები, მშობლები და ა.შ.)

   • მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ინსტიტუტის სამუშაო პროცესების განვითარებასა და გაუმჯობესებაში

ჩამოტვირთვა

პროფილთა ბადის ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ თქვნთვის სასურველ ენაზე ჩამოტვირთოთ პროფილთა ბადე, გლოსარი და გამოყენების ინსტრუქცია

 • დამატებითი დოკუმენტების ენა

გამოყენების ინსტრუქცია

გამოყენების ინსტრუქცია შეიცავს ეპბ-ს გამოყენების ნიმუშებს ყველა სამიზნე ჯგუფისათვის.