Try out the interactive grid

The print version of the Grid allows you to view it in its entirety as well as by category.

Wykształcenie i kwalifikacje
Znajomość języka
 • Etap 1
  • 1.1
   • Jest w trakcie uczenia się   języka na poziomie średnim

   •  Poziom znajomości języka docelowego B1

  • 1.2
   • Jest w trakcie uczenia się   języka na poziomie średnim

   •  Poziom znajomości języka docelowego B2

 • Etap 2
  • 2.1
   • Zdał egzamin certyfikatowy na poziomie B2; posiada znajomość języka mówionego na poziomie C1

  • 2.2
   •  Posiada zdany egzamin certyfikatowy na  poziomie C1

   • lub

   •  Posiada dyplom ukończenia studiów językowych i udokumentowaną znajomość na poziomie C1

 • Etap 3
  • 3.1
   • Posiada zdany egzamin certyfikatowy na  poziomie C2 z języka docelowego

   • lub

   •  Posiada dyplom ukończenia studiów językowych i udokumentowaną znajomość na poziomie C2

  • 3.2
   • Ukończył studia z danego języka lub posiada certyfikat na poziomie C2 i posługuje się językiem docelowym w sposób naturalny

   • lub

   •  Posiada znajomość języka docelowego na poziomie języka ojczystego

Wykształcenie i szkolenia
 • Etap 1
  • 1.1
   •  jest w trakcie wstępnego szkolenia dla nauczycieli języka w kolegium nauczycielskim, na uniwersytecie lub w prywatnej placówce, w której można zdobyć uprawnienia do nauczania języka

  • 1.2
   •  ukończył część wstępnego szkolenia z wiedzy o języku i metodologii, dzięki czemu może rozpocząć nauczanie języka docelowego, ale nie zdobył jeszcze uprawnień 

 • Etap 2
  • 2.1
   •  zdobył wstępne uprawnienia po ukończeniu minimum 60 godzin udokumentowanego, posiadającego program szkolenia dla nauczycieli języka docelowego, którego częścią była praktyka nauczycielska z obserwacją

   • lub

   •  ukończył kilka kursów lub modułów w ramach studiów języka docelowego oraz/lub pedagogiki, ale nie otrzymał jeszcze stopnia naukowego

  • 2.2
   •  posiada stopień naukowy  z języka docelowego z kursem pedagogicznym wraz z obserwowanymi praktykami nauczycielskimi,

   • lub

   • lub międzynarodowy certyfikat nauczania języka obcego – minimum 120 godzin

 • Etap 3
  • 3.1
   • posiada stopień naukowy lub zaliczył moduł szkoleniowy w ramach stopnia naukowego, którego częścią były obserwowane praktyki nauczycielskie,

   • lub

   • posiada  uznany  w świecie certyfikat międzynarodowy (minimum 120 godzin) nauczania języka docelowego 

   • jak również

   •  brał udział w przynajmniej 100 godzinach szkoleń  wewnętrznych instytucji szkoleniowej

  • 3.2
   • posiada stopień magistra lub zaliczył moduł szkoleniowy w ramach stopnia naukowego w nauczaniu lub lingwistyce stosowanej, wraz z obserwowanymi praktykami nauczycielskimi jeśli nie były częścią wcześniejszego szkolenia
   • lub
   • ukończył studia podyplomowe lub uzyskał dyplom zawodowy w nauczaniu (minimum 200 godzin szkolenia)
   •  odbył dodatkowe szkolenia w dziedzinach specjalistycznych (na przykład nauczanie w celach specjalnych, przeprowadzanie testów, szkolenie nauczycieli)
Ocena nauczania
 • Etap 1
  • 1.1
   • Zdobywa doświadczenie przeprowadzając fragmenty lekcji i dzieląc się doświadczeniam z kolegą, od ktorego otrzymuje informację zwrotną 

  • 1.2
   • Zdobył doświadczenie  pracując pod opieką swojego mentora lub będąc oceniany podczas pracy na zajęciach indywidualnych  

   • Prowadził zajęcia w małych grupach uczniów lub innych praktykantów („nauczanie w skali mikro”)

 • Etap 2
  • 2.1
   • W początkowej fazie nauczania może udokumentować przynajmniej 2 godziny odbytej praktyki w nauczaniu, ocenionej przez trenera, na przynajmniej 2 poziomach 

   • Był obserwowany podczas prowadzenia zajęć i otrzymał pozytywną informację zwrotną  na piśmie przynajmniej z 3 godzin przeprowadzonych zajęć

  • 2.2
   • W trakcie szkolenia, odbył przynajmniej 6 godzin udokumentowanego nauczania i praktyki z raportem dotyczącym nauczania na przynajmniej dwóch poziomach

   • Był obserwowany podczas prowadzenia zajęć i otrzymał pisemny  raport przynajmniej z 6 godzin lekcyjnych na trzech lub więcej poziomach

 • Etap 3
  • 3.1
   • Był obserwowany i oceniany podczas przynajmniej 10 godzin nauczania podczas praktyki szkoleniowej prowadząc zajęcia na różnych poziomach i z różnymi uczniami, otrzymał pisemną pozytywną informację zwrotną 

  • 3.2
   • Był obserwowany i oceniany podczas przynajmniej 14 godzin nauczania w trakcie praktyki szkoleniowej i przy nauczaniu rzeczywistym, otrzymał pisemny raport na temat przeprowadzonego nauczania

   • Był oceniany jako mentor lub osoba obserwująca nauczycieli mniej doświadczonych

Doświadczenie w nauczaniu
 • Etap 1
  • 1.1
   • przeprowadził/a kilka zajęć  lub części zajęć na jednym  lub dwóch poziomach

  • 1.2
   • przydzielono mu konkretne grupy, ale ma doświadczenie tylko na jednym lub dwóch poziomach

 • Etap 2
  • 2.1
   • może wykazać się od 200 do 800 godzin samodzielnego udokumentowanego nauczania

   •  prowadził zajęcia na kilku poziomach

  • 2.2
   • może wykazać się od 200 do 800 godzin udokumentowanego nauczania:
    - na różnych poziomach
    - w więcej niż jednym kontekście nauczania i uczenia się
 • Etap 3
  • 3.1
   • może wykazać się od 2400 do 4000 godzin udokumentowanego nauczania:
     - na wszystkich poziomach oprócz C2
     - w kilku różnych kontekstach nauczania i uczenia się
  • 3.2
   •  może wykazać się około 6000 godzin  udokumentowanego nauczania

   • w wielu różnych kontekstach nauczania i uczenia się

   •  ma doświadczenie jako mentor / trener innych nauczycieli

Główne kompetencje nauczania
Metodologia: wiedza i umiejętności
 • Etap 1
  • 1.1
   •  uczy się na temat różnych teorii i metod uczenia się języka 

   • obserwując bardziej doświadczonych nauczycieli, rozumie dlaczego wybrali konkretną technikę i materiały

  • 1.2
   •  rozumie różne podstawowe teorie i metody uczenia się języka

   •  potrafi wybrać nowe techniki i materiały, opierając  się na wskazówkach kolegów

   •  potrafi wskazać techniki i materiały dla różnych kontekstów nauczania i uczenia 

 • Etap 2
  • 2.1
   • zna teorie i metody uczenia się języka

   •  zna techniki i materiały dla przynajmniej dwóch poziomów nauczania

   • potrafi ocenić z praktycznej perspektywy, czy techniki i materiały są odpowiednie dla różnych kontekstów nauczania

   •  potrafi wziąć pod uwagę potrzeby poszczególnych grup podczas wyboru metod i technik, którymi się posłuży

  • 2.2
   • dobrze zna teorie, metody i strategie  uczenia się 

   • potrafi rozpoznać teoretyczne zasady , które są podstawą wykorzystywanych technik i materiałów

   •  potrafi posłużyć się odpowiednio różnymi technikami i materiałami  przy różnych sytuacjach nauczania

 • Etap 3
  • 3.1
   • potrafi podać teoretyczne uzasadnienie dla danego zastosowanego podejścia do nauczania, szerokiego zastosowania technik i materiałów

   • posługuje się szerokim spektrum różnych technik, rodzajów aktywności i materiałów nauczania

  • 3.2
   •  posiada szczegółową wiedzę dotyczącą teorii nauczania i uczenia się języka i dzieli się nią z kolegami

   •  potrafi przedstawić kolegom informację zwrotną po obserwacji ich zajęć, zawierającą praktyczne, metodycznie uzasadnione wskazówki pozwalające im rozwinąć spektrum technik nauczania

   • potrafi wybra odpowiednie zadania i materiały dla każdego poziomu do wykorzystania przez kolegów

Ocenianie
 • Etap 1
  • 1.1
   • potrafi przeprowadzić i ocenić testy po każdej partii materiału w podręczniku

  • 1.2
   • potrafi przeprowadzić i ocenić testy postępów (na przykład semestralne, roczne)  na podstawie dostarczonego materiału

   • potrafi przeprowadzić testy ustne na podstawie dostarczonych materiałów

   • potrafi opracować i przeprowadzić odpowiednie zadania powtórkowe

 • Etap 2
  • 2.1
   • potrafi przeprowadzać regularne testy postępów, włącznie ze sprawdzeniem mówienia 

   •  potrafi wykorzystać wyniki testów i ocen do zidentyfikowania obszarów wymagających dalszej pracy uczniów 

   • potrafi przedstawić jasną informację zwrotną dotyczącą zidentyfikowanych mocnych i słabych stron i ustalić priorytety dla pracy indywidualnej

  • 2.2
   •  potrafi wybrać i przeprowadzać regularne sprawdziany aby zweryfikować postępy językowe i umiejętności słuchaczy

   •  potrafi posługiwać się ustalonym systemem oceniania, aby zidentyfikować różnego rodzaju błędy w pracach pisemnych w celu zwiększenia świadomości językowej uczniów

   • potrafi przygotować się do przeprowadzenia testów wstępnych i koordynować je

 • Etap 3
  • 3.1
   • potrafi przygotować materiały i zadania do  oceny postępów w nauczaniu, (zarówno pisemne  i ustne) 

   • potrafi wykorzystać nagrania video rozmów słuchaczy, aby pomóc słuchaczom rozpoznać ich mocne i słabe strony 

   • potrafi zastosować kryteria CEFR przy ocenie poziomu kompetencji ustnej i pisemnej

  • 3.2
   • potrafi opracować zadania pozwalające na ocenę kompetencji i wiedzy językowej na każdym poziomie 

   • potrafi ocenić poziom kompetencji zarówno pisemnej jak i ustnej rzetelnie i zgodnie z kryteriami CEFR, oraz pomóc mniej doświadczonym kolegom w tej ocenie

   • potrafi tworzyćrzetelne formalne testy z postępu dla każdego poziomu CEFR 

   • potrafi przeprowadzić sesje standaryzacji CEFR  

Planowanie lekcji i kursu
 • Etap 1
  • 1.1
   •  potrafi połączyć ze sobą różne rodzaje aktywności w planie zajęć, jeśli otrzyma do tego materiały

  • 1.2
   • potrafi wyszukać zadania uzupełniające materiał w podręczniku

   •  potrafi zapewnić spójność pomiędzy zajęciami, biorąc pod uwagę wyniki ostatnich lekcji podczas planowania następnych

   •  potrafi dostosować plan zajęć zgodnie z zaleceniami, aby wziąć pod uwagę sukcesy i trudności w uczeniu się 

 • Etap 2
  • 2.1
   • potrafi wykorzystać sylabus i określone materiały w celu przygotowania odpowiednio zbilansowanego planu lekcji dostosowanego do potrzeb grupy

   • potrafi zaplanować fazy i organizację czasową lekcji pod względem różnych celów

   • potrafi porównać różniące się potrzeby uczniów i odnosić się do nich podczas planowania głównych i dodatkowych celów lekcji

  • 2.2
   •  potrafi zaplanować kurs lub jego część, biorąc pod uwagę sylabus,potrzeby różnych uczniów i dostępne materiały

   •  potrafi stworzyć zadania do wykorzystania językowego i komunikacyjnego potencjału materiałów

   •  potrafi stworzyć zadania spełniające potrzeby indywidualne, jak również cele kursu

 • Etap 3
  • 3.1
   • potrafi przeprowadzić szczegółową analizę potrzeb i wykorzystać ją do stworzenia  szczegółowego i zbilansowanego  planu kursu, zawierającego powtórki i utrwalanie materiału

   •  potrafi stworzyć różne zadania bazując na tym samym materiale źródłowym, do wykorzystania na zajęciach z uczniami na różnych poziomach

   • potrafi posłużyć się analizą trudności uczniów aby podjąć decyzję, jakie działania należy podjąć na następnych lekcjach

  • 3.2
   • potrafi opracować specjalistyczne kursy dla różnych kontekstów zawierające treści komunikacyjne i językowe zgodnie z obszarem specjalizacji 

   •  potrafi dać wskazówki kolegom jeśli chodzi o ocenę i branie pod uwagę różnych indywidualnych potrzeb przy planowaniu kursów i przygotowywaniu lekcji

   •  potrafi wziąć odpowiedzialność za sprawdzenie programu nauczania i sylabusów dla różnych kursów

Interacja, zarządzanie i monitoring
 • Etap 1
  • 1.1
   • potrafi wydać jasne polecenia i zorganizować pracę uczniów, przy zapewnionej pomocy

  • 1.2
   • potrafi zarządzać interakcją nauczyciel-klasa

   • potrafi przechodzić od nauczania całej klasy do pracy w parach lub w grupach, formułować przy tym jasne polecenia 

   •  potrafi zaangażować uczniów w pracę w parach i grupach na podstawie zadań z podręcznika

 • Etap 2
  • 2.1
   •  potrafi ustawić i zarządzać pracą w parach i grupach w sposób efektywny, oraz przejść ponownie do nauczania całej klasy

   • potrafi monitorować pracę indywidualną i w grupach

   •  potrafi przedstawić jasne  podsumowanie wyników pracy.

  • 2.2
   • potrafi zaplanować zróżnicowany i zbilansowany program dla pracy z całą klasą, w grupach i w parach, spełniający przewidziane założenia

   • potrafi wykorzystać techniki oparte na zadaniach zgodnie z zasadami - „task based learning” –   dochodzenie do wyznaczonego celu poprzez wykonanie danego zadania

   •  potrafi efektywnie monitorować pracę ucznia

   •  potrafi przedstawić/ uzyskać jasną informację zwrotną

 • Etap 3
  • 3.1
   •  potrafi  przeprowadzić pracę opartą na zadaniu, podczas której grupy wykonują różnego rodzaju zadania jednocześnie

   • potrafi monitorować pracę poszczególnych słuchaczy i grupy dokładnie i poświęcając im uwagę 

   • potrafi przedstawić/ uzyskać indywidualną informację zwrotną w różny sposób

   •  potrafi posłużyć się monitoringiem i informacją zwrotną podczas stwarzania kolejnych zadań

  • 3.2
   • organizuje, monitoruje i wspiera grupy i indywidualnych słuchaczy na różnych poziomach na tych samych zajęciach, podczas pracy nad różnymi zadaniami

   • potrafi posłużyć się szerokim spektrum technik w celu przedstawienia/ otrzymania informacji zwrotnej

Kompetencje ogólne
Kompetencje międzykulturowe
 • Etap 1
  • 1.1
   • rozumie , że związek pomiędzy językiem i kulturą jest istotnym czynnikiem w nauczaniu i uczeniu się języka obcego

  • 1.2
   • i rozwija swoją  wiedzę na temat kwestii kulturowych w nauczaniu
   • rozwija wiedzę słuchaczy na temat istotnych różnic w zachowaniach kulturowych i tradycjach

   •  tworzy pozytywną atmosferę na zajęciach w grupie o zróżnicowaniu społecznym i  kulturowym

 • Etap 2
  • 2.1
   • rozumie i potrafi znaleźć rozwiązania dla różnych  stereotypowych poglądów słuchaczy 

   • potrafi wykorzystać własną świadomość kulturową aby poszerzyć wiedzę słuchaczy na temat ważnych zachowań kulturowych, np. uprzejmości, mowy ciała, itd.

   •  rozumie jak ważne jest unikanie konfliktów międzykulturowych w klasie i promuje tolerancję oraz wzajemny szacunek

  • 2.2
   • pomaga słuchaczom analizować i zrozumieć stereotypowe poglądy i uprzedzenia

   •  potrafi wprowadzać na zajęciach główne aspekty dotyczące  różnic w zachowaniu różnych kultur (np. uprzejmości, mowy ciała itp.)

   • dobiera  materiały odpowiednio dopasowując je do danego kręgu kulturowego słuchaczy i potrafi je odpowiednio poszerzać za pomocą zadań odpowiednich dla grupy

 • Etap 3
  • 3.1
   • wykorzystuje wyszukiwarki internetowe, projekty i prezentacje do rozszerzania wiedzy własnej i słuchaczy o zagadnienia międzykulturowe

   •  rozwija zdolności słuchaczy do przeprowadzania analizy i dyskusji na temat podobieństw i różnic kulturowych

   • przewiduje i potrafi skutecznie poradzić sobie z istotnymi różnicami kulturowymi w przypadku konfliktów

  • 3.2
   •  dzieli się swoją szeroką wiedzą dotyczącą zagadnień międzykulturowych wtedy gdy zaistnieje taka potrzeba, z mniej doświadczonymi kolegami

   • rozwija zdolności kolegów  aby dawali sobie radę z zagadnieniami kulturowymi, sugeruje techniki pozwalające na zażegnanie  konfliktów i incydentów,  jeżeli takie wystąpią 

   •  tworzy ćwiczenia, zadania i materiały do użytku własnego i kolegów, oraz potrafi uzyskać informację zwrotną na ich temat

Świadomość językowa
 • Etap 1
  • 1.1
   •  potrafi korzystać ze słowników i książek do gramatyki jako materiałów źródłowych

   •  potrafi wyjaśnić proste zagadnienia językowe, które często pojawiają się na poziomach, które uczy

  • 1.2
   • potrafi przedstawić prawidłowe modele formy i posługiwania się językiem na poziomach od A1-B1

   • potrafi  wyjaśnić zagadnienia językowe, niezbyt wyczerpująco ale wystarczająco i odpowiednio na poziomach A1-B1

 • Etap 2
  • 2.1
   • potrafi  przedstawić prawidłowe modele formy i użycia języka odpowiednio dla danego poziomu, oprócz poziomów zaawansowanych (C1-2)

   • potrafi wyjaśnić zagadnienia dotyczące języka obcego odpowiednio dla danego poziomu, oprócz poziomów zaawansowanych (C1-2)

  • 2.2
   •  potrafi przytoczyć prawidłowe przykłady formy i użycia  języka prawie we wszystkich okolicznościach i na wszystkich poziomach, oprócz C2

   • zauważa i rozumie  trudne dla słuchaczy aspekty języka

   • potrafi wyjaśnić zagadnienia dotyczące języka obcego odpowiednio dla danego poziomu, oprócz C2

 • Etap 3
  • 3.1
   •  potrafi wybrać i podać prawidłowe modele formy i użycia języka w prawie wszystkich sytuacjach, na wszystkich poziomach

   • potrafi wyjaśnić prawie wszystkie zagadnienia dotyczące języka obcego w sposób jasny, pełny i prawidłowy

   • potrafi wykorzystywać różne techniki aby odpowiednio pokierować słuchaczy w przypadku ich zapytań i wątpliwości dotyczących  błędów językowych, aby sami umieli znaleźć odpowiedzi

  • 3.2
   •  zawsze potrafi udzielić pełnych, prawidłowych odpowiedzi na pytania uczniów dotyczące różnych aspektów języka i jego użycia

   • potrafi wyjaśnić subtelne różnice znaczeniowe i użycia na poziomach C1 i C2

Wykorzystanie różnorodnych mediów
 • Etap 1
  • 1.1
   • potrafi przygotować kartę pracy w Wordzie lub w podobnym edytorze, zachowując standardowe konwencje

   • potrafi znaleźć materiały do nauczania w Internecie 

   • potrafi pobierać materiały ze stron internetowych

  • 1.2
   •  potrafi opracować lekcje na podstawie pobranych testów, obrazów, grafiki itp.

   • potrafi zorganizować materiały elektroniczne w logicznie uporządkowane foldery

 • Etap 2
  • 2.1
   •  potrafi wykorzystywać standardowe oprogramowanie Windows/Mac włącznie z odtwarzaczami medialnymi 

   • potrafi polecić odpowiednie materiały dostępne w Internecie kolegom i słuchaczom

   •  potrafi wykorzystywać do zajęć projektor multimedialny w oparciu o materiały internetowe, DVD itp.

  • 2.2
   • potrafi zorganizować i nadzorować pracę słuchaczy on-line  

   •  potrafi posługiwać się oprogramowaniem do zdjęć, plików DVD i audio

 • Etap 3
  • 3.1
   • potrafi nauczyć słuchaczy jak odpowiednio dobierać i wykorzystywać materiały internetowe 

   • potrafi edytować i adaptować pliki dźwiękowe i wideo

   •  potrafi pokazać kolegom jak używać nowego oprogramowania i sprzętu

   • potrafi skoordynować pracę nad projektem wykorzystując multimedia (kamera, Internet, portale społecznościowe) 

   • potrafi rozwiązywać większość problemów związanych z wyposażeniem multimedialnym na zajęciach

  • 3.2
   • potrafi nauczyć słuchaczy jak korzystać z dostępnego w klasie sprzętu multimedilnego ( tablic interaktywnych,  wykorzystywać telefony komórkowe, tablety itp). w  ich procesie uczenia się 

   • potrafi przekazać wiedzę kolegom jak wykorzystywać potencjał urządzeń multimedialnych i źródeł dostępnych w internecie w nauczaniu 

   • potrafi opracować moduły w ramach „blended learning” – nauczania tradycyjnego w połączeniu z nauczaniem przez media, np. system Moodle

Profesjonalizm
Postawa zawodowa
 • Etap 1
  • 1.1
   •  próbuje uzyskać informacje zwrotne na temat swojego nauczania i pozostałej pracy

   • próbuje zasięgnąć rady od kolegów i z podręczników

  • 1.2
   • działa zgodnie z  misją i przepisami instytucji, w której pracuje

   • konsultuje się z innymi nauczycielami na temat słuchaczy i prowadzenia zajęć

   •  podejmuje działania w związku z otrzymaną opinią na temat obserwowanej lekcji
 • Etap 2
  • 2.1
   •  korzysta z okazji aby uczyć w tandemie z innymi na jednym lub dwóch poziomach

   • podejmuje działania w związku z opiniami  kolegów, którzy obserwują jego zajęcia

   •  przyczynia się do rozwoju instytucji i dobrego zarządzania, oraz pozytywnie reaguje na zmiany i wyzwania instytucji, w której pracuje

  • 2.2
   • korzysta z okazji aby być obserwowanym przez kierownictwo i kolegów i przyjmuje opinie na temat obserwowanych lekcji

   • przygotowuje się i aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwoju zawodowego

   • aktywnie uczestniczy w rozwoju instytucji oraz jej systemów szkoleniowych i administracyjnych

 • Etap 3
  • 3.1
   • występuje w roli mentora dla mniej doświadczonych kolegów

   • prowadzi szkolenia na podstawie otrzymanych materiałów lub przy pomocy kolegów 

   • obserwuje kolegów i przekazuje im użyteczne informacje zwrotne

   •  kiedy pojawia się okazja, przejmuje odpowiedzialność za niektóre projekty związane z rozwojem instytucji

  • 3.2
   • tworzy moduły szkoleniowe dla mniej doświadczonych nauczycieli

   • przeprowadza szkolenia w ramach programu rozwoju zawodowego

   •  obserwuje i ocenia  kolegów prowadzących zajęcia na wszystkich poziomach

   • stwarza okazje dla innych kolegów do wzajemnych obserwacji

Administracja
 • Etap 1
  • 1.1
   • Wypełnia rutynowe zadania związane z zaznaczaniem obecności, zbieraniem i oddawaniem materiałów

  • 1.2
   • przekazuje wymagane plany lekcji i wpisy w dziennikach lekcyjnych prawidłowo i terminowo

   • systematycznie poprawia zadania domowe i testy

 • Etap 2
  • 2.1
   •  efektywnie prowadzi zapisy dotyczące ocen i prac pisemnych 

   • prowadzi czyste i dobrze zorganizowane dzienniki zajęć 

   • oddaje w terminie dokumenty i  opinie na żądanie przełożonych

  • 2.2
   •  dobrze radzi sobie z zadaniami administracyjnymi związanymi z pracą

   • przewiduje regularne ale niezbyt częste zadania i wypełnia je terminowo

   • radzi sobie ze sprawami dotyczącymi słuchaczy i  ich zapytaniami

 • Etap 3
  • 3.1
   • koordynuje zadania administracyjne z innymi; zbiera informacje, przedstawia raporty, opinie , zgodnie z życzeniem

   •  bierze odpowiedzialność za pewne zadania administracyjne , np. organizacja spotkań nauczycieli, zbieranie, analizowanie i przedstawianie raportów na temat opinii zbieranych pod koniec roku, itd

  • 3.2
   • przyjmuje rolę koordynatora kursów, jeżeli jest o to poproszony

   •  współpracuje z działem zapisów/finansów/sponsora-mi/rodzicami itp. jeżeli zachodzi taka potrzeba

   • aktywnie przyczynia się do powstawania i zmiany systemów administracyjnych

Download the grid

The European Profiling Grid, the Glossary and the User guide can be downloaded in the languages of your choice.

 • Language of additional documents

The user guide

The user guide provides examples of how each type of user might use the Grid.