Try out the interactive grid

The print version of the Grid allows you to view it in its entirety as well as by category.

обучение и квалификациЯ
Практческо владеене на езика
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • изучава езика на университетско ниво
   • владее  езика цел на ниво B1
  • 1.2
   • изучава езика на университетско ниво
   • владее езика цел на ниво B2
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • притежава изпитен сертификат за ниво B2 и устно владее  езика цел на ниво C1
  • 2.2
   • има  изпитен сертификат за ниво C1, 
   • или:
   • има образователна степен по езика от ВУЗ и доказани езикови умения на ниво C1
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • има изпитен сертификат на ниво C2,
   • или:
   • има образователна степен по езика от ВУЗ и доказани езикови умения на ниво C2
  • 3.2
   • има образователна степен по езика от ВУЗ или  изпитен сертификат за С2 ниво плюс свободно владеене на езика или:
   • или:
   • има компетенциите на човек, за когото езикът е роден
Образование и квалификация
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • в процес е на първоначално  обучение като учител по чужд език в колеж, университет или частна институция, която предлага признати квалификации за преподаване на чужди езици 

  • 1.2
   • завършил е част от първоначалната си езикова и методическа подготовка, което му  позволява да започне да преподава езика цел, но все още не е придобита нужната квалификация

 • Development Phase 2
  • 2.1
   • първоначалната квалификация е получена след успешно приключени минимум 60 часа документирано,  структурирано обучение в преподаването на езика  цел, което включва наблюдавана педагогическа практика,
   •  или:
   • завършени  са  няколко курса или модула от образователна степен по езика цел и/или педагогиката на преподаване на чужд език , без все още да е постигната квалификационна степен
  • 2.2
   • има  образователна степен по езика от ВУЗ с компонент на езикова педагогика, включително и наблюдавана педагогическа практика,
   • или:
   • има международно признат (минимум 120 часа) сертификат за преподаване на  езика цел
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • има  образователна степен по езика от ВУЗ или дипломен  модул за преподаване на езика цел,
   • или:
   • има международно признат (минимум 120 часа) сертификат за преподаване на езика-цел и 
   • също:
   • участвал е в поне 100 часа квалификационни семинари по месторабота
  • 3.2
   • има завършена магистратура или дипломен модул по педагогика  на преподаване на чужд език или приложна лингвистика, включително наблюдавана  педагогическа практика, ако това не е било част от по-ранното обучение, 
   • или:
   • има следдипломна или професионална квалификация в преподаването на чужди езици (мин. 200 часа продължителност на курса)
   • има допълнително обучение в специализирани области (напр. преподаване на езика за специални цели, тестиране, обучение на преподаватели)
Оценявано преподаване
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • придобива опит чрез преподаване на части от уроци и чрез обмяна на опит  с колега, който осигурява обратна връзка
  • 1.2
   • бил е наставляван, наблюдаван и оценяван положително по време на самостоятелно преподаване на уроци 
   • има опит във воденето на учебни дейности с малки групи от обучаеми или състуденти (микро-преподаване)
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • в първоначалното си обучение има поне 2 часа успешна, документирана, оценявана преподавателска практика на поне две нива
   • бил е  наблюдаван в реалното преподаване и има документирана положителна  обратна връзка за 3 астрономически часа
  • 2.2
   • по време на обучението си е имал поне 6 часа  успешна документирана, оценявана преподавателска практика
   • бил  е наблюдаван в реално преподаване  и има документирана положителна обратна връзка за 6 астрономически часа  на три или повече нива
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • бил е наблюдаван и оценяван минимум 10 часа по време на преподавателска практика и реално преподаване на различни нива, с различни типове обучаеми и е получил документирана положителна обратна връзка за това
  • 3.2
   • бил е наблюдаван и оценяван минимум 14 часа по време на практика и реално преподаване и е получил документирана обратна връзка за това
   • оценяван е в ролята на ментор или наблюдател на по-неопитни преподаватели
Преподавателски опит
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • преподавал е няколко урока или части от уроци на едно или две нива
  • 1.2
   • води собствени класове, но има опит само с едно или две нива
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • има самостоятелна   преподавателска практика от 200 - 800 документирани часа 
   • преподавал е на няколко нива
  • 2.2
   • има документиран преподавателски опит от 800 -2400 часа:

    - на различни нива 

    - в поне два различни  учебни контекста 

 • Development Phase 3
  • 3.1
   • има документиран преподавателски опит от 2 400 - 4000 часа: 

    на всички нива без С2

    в няколко различни учебни контекста

     

  • 3.2
   • има документирано преподаване от приблизително 6 000 часа
   • има опит в много и различни учебни контексти
   • има опит като ментор/ обучител на учители  
БАЗОВИ ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ КОМПЕТЕНЦИИ
Методически знания и умения
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • изучава различни теории и методи за езиково обучение
   • когато наблюдава по-опитни преподаватели може да разбере защо те са избрали съотвените техники и материали, които използват
  • 1.2
   • има основни познания за различните теории и методи за езиково обучение
   • може да подбира нови техники и материали по препоръка на колеги
   • може да разпознава техники и материали за различни контексти  на преподаване и учене
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • познава теориите и методите за езиково обучение
   • познава техники и материали за две или повече нива
   • може да оценява от практическа гледна точка уместността на техники и материали за различен контекст на преподаване
   • може да вземе под внимание по- требностите на определени групи при избора на методи и техники
  • 2.2
   • добре познава теориите, методите,  стиловете и стратегиите за учене
   • може да разпознава теорeтичните принципи на широк обхват от техники и материали за преподаване
   • може да използва целесъобразно различни техники и дейности за преподаване
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • може да обоснове теорeтично използвания преподавателски подход и много широк обхват от техники и материали
   • може да използва широк обхват от техники, дейности и материали за преподаване
  • 3.2
   • има изчерпателни познания за теориите за учене и преподаване на чужди езици и ги споделя с колеги
   • след наблюдение на колеги може да даде компетентна обратна връзка с цел развитие на преподавателските им техники
   • може да подбира и създава подходящи задачи и материали за всяко ниво за употреба от колеги
Оценяване
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • може да провежда и оценява тестове в края на урочни единици от учебника
  • 1.2
   • може да провежда периодично тестове за успеваемост (напр. за края на срока, края на годината), когато са му осигурени материали за това
   • може да провежда устен изпит при предоставени му материали за целта
   • може да подготвя и провежда подходящи дейности за преговор
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • може да провежда редовни тестове за  успеваемост, включително с устен компонент
   • може да посочва области, върху които обучаемите да работят  въз основа на резултати от тестове и задачи за оценка
   • може да дава ясна обратна връзка за идентифицираните силни и слаби страни и да определя приоритети за индивидуална работа
  • 2.2
   • може да подбира и провежда  редовни задачи за оценка, за да  провери напредъка на обучаемите по езиковите знания и умения
   • може да използва съгласувана система от знаци за проверка, за да идентифицира различните видове грешки в писмени работи, така че да увеличи компетентността на обучаемите по езика
   • може да подготвя и координира провеждането на тестове за определяне на нивото
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • може да създава материали и задачи за оценяване на напредъка (устно и писмено)
   • може да използва видео записи на взаимодействието на обучаемите, за да им помогне да опознаят силните и слабите си страни
   • може надеждно да прилага критерии от ОЕЕР, когато оценява устното и писмено  владеене на езика от обучаемите 
  • 3.2
   • може да разработва задачи за оценяване за всички езикови умения и  знания на всички нива
   • може надеждно да прилага критериите на ОЕЕР, за да оценява устното и писменото владеене на езика от обучаеми на всички нива и да помага на по-неопитни колеги да го правят
   • може да създава валидни тестове, за да определи дали обучаемите са стигнали определно ниво по ОЕЕР
   • може да води сесии за стандартизация по ОЕЕР
Планиране на уроци и курсове
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • може да свързва серия от дейности в урочен план, когато са му предоставени материали за това
  • 1.2
   • може да намира дейности, които да  допълват тези в учебника
   • може да осигурява свързаност между уроците, като взима под внимание резултати от предишни уроци при планирането на следващ урок
   • може да приспособява урочните планове, следвайки подадени насоки, като взима предвид успехите и трудностите на обучаемите
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • може да използва учебна програма и определени материали, за да подготви урочни планове, които са балансирани и задоволяват потребностите на групата
   • може да планира времето и етапите на уроци с различни цели
   • може да сравнява  различните потребности на обучаемите и да се съобразява с тях  при планирането на главните и  второстепенните цели на уроците
  • 2.2
   • може да планира курс или част от курс според учебната програма, потребностите на различни обучаеми и наличните материали
   • може да създава задачи, за да оползотвори лингвистичния и комуникативен потенциал на материалите
   • може да създава задачи, за да отговори на индивидуалните потребности, както и на целите на курса на обучение
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • може да провежда подробен анализ на потребностите и да го използва, за да развие балансиран и подробен план на курса, който включва активиране на знания и преговор
   • може да създава различни задачи, основаващи се на един и същ източник  за употреба от обучаеми на различни нива
   • може да използва анализ на трудностите на обучаемите, за да набележи  стъпки за действие за следващи уроци
  • 3.2
   • може да създава специализирани курсове за различен контекст, които интегрират комуникативно и лингвистично съдържание, подходящо за специалността
   • може да напътства колеги в оценяването и съобразяването с различни индивидуални потребности при планирането на курсове и подготвянето на уроци
   • може да поема отговорност за усъвършенстване на учебни програми и планове за различни курсове
Управление на взаимодействията в клас и дейността на обучаемите
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • може да дава ясни инструкции и да организира дейности под ръководство на опитен преподавател
  • 1.2
   • може да управлява взаимодействието между преподавателя и класа
   • може да редува преподаване на цял клас (фронтално  обучение) и работа  по двойки  или в групи, давайки ясни инструкции
   • може да включва обучаемите в работа по двойки и в групи, базирайки се на дейности от учебника
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • може да организира и управлява ефикасно работата по двойки и групи и отново да обединява вниманието на класа
   • може да ръководи индивидуалните и груповите дейности
   • може да дава ясна обратна връзка
  • 2.2
   • може да създава разнообразна и балансирана последователност от работа с целия клас, по групи и по двойки за постигнане на урочните цели
   • може да организира  учене, основано на практически задачи
   • може  ефективно да проследява представянето на обучаемите
   • може да дава/ извлича ясна обратна връзка
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • може да организира учене  основано на практически задачи, при което групите осъществяват различни дейности по едно и също време
   • може да проследява точно и задълбочено индивидуалните и груповите представяния
   • може да дава/ извлича индивидуална обратна връзка по разнообразни начини
   • може да използва  резултатите от представянето и обратната връзка при съставянето на последващи дейности
  • 3.2
   • може да организира, проследява и подпомага индивидуална и групова работа, при която едновременно се изпълняват 
   • може да използва широк набор от техники за да дава/ извлича обратна връзка
НАДГРАЖДАЩИ ПРEПОДАВАТЕЛСКИ КОМПЕТЕНЦИИ
Междукултурна компетентност
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • разбира, че взаимовръзката между език и култура е важен фактор в преподаването и ученето на чужди езици

  • 1.2
   • в процес е на изучаване на  приложимостта на междукултурните проблеми в преподаването
   • може да запознава обучаемите с различията в културното поведение и традиции
   • може да създава атмосфера на толерантност и разбирателство в класове, където има социално и културно разнообразие
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • разбира и взима предвид стереотипни гледни точки
   • може да използва своята компетентност, за да разшири разбирането на обучаемите за съответното културно поведение, напр. вежливост, език на тялото и др.
   • може да осъзнае колко е важно да се избягват междукултурни конфликти в класната стая и да стимулира интеграция и взаимно уважение
  • 2.2
   • може да помага на обучаемите да анализират стереотипни гледни точки и предразсъдъци
   • може да интегрира в уроците ключови области от междукултурни различия, напр. вежливост, език на тялото и др.
   • може да подбира материали, които са съобразени с културния хоризонт на обучаемите и да го разширява,  като използва дейности подходящи за групата
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • може да използва онлайн търсене, проекти и презентации, за да разшири собственото си и това на обучаемите разбиране и правилно преценяване на междукултурната проблематика
   • може да развива способността на обучаемите да анализират и разискват социални и културни прилики и разлики
   • може да предвижда и ефективно да управлява проблемни междукултурни ситуации
  • 3.2
   • може да използва своите обширни знания по междукултурните въпроси, когато е подходящо, за да подпомага  по-неопитни колеги
   • може да развива способността на колеги да се справят с междукултурни проблеми, като предлага техники за решаване на неразбирателства и критични ситуации, ако възникнат такива
   • може да създава дейности, задачи и материали, свързани с междукултурната проблематика, както за собствено ползване така и за колеги, и може да търси обратна връзка за тях
Лингвистична компетентност
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • може да използва речници, граматики и др. за  справка
   • може да отговаря на елементарни въпроси за езика, които се задават често на нивото, на което  преподава в момента
  • 1.2
   • може да дава правилни модели на езикова форма и употреба спрямо нивото на обучаемите в нива  А1 – В1
   • може да отговаря  на езикови запитвания, като отговорите не са задължително завършени, но са достатъчни и подходящи за обучаеми от нива А1 – В1
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • може да дава правилни модели на езикова форма и употреба, подходящи за съответното ниво, освен за високи нива (C1-C2)
   • може да  отговаря на  въпроси, свързани с езика цел, подходящи за съответното ниво, освен за високите нива (C1-C2)
  • 2.2
   • може да дава правилни модели на езикова форма и употреба за всички нива, освен C2, в почти всички случаи
   • може да разпознае и разбере проблемите на обучаемия, свързани с езика
   • може да отговаря на въпроси за  езика цел, които са подходящи за съответното ниво, освен С2
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • може да подбира и дава правилни модели за езикова  форма и употреба в почти всички случаи и на всички нива
   • може да отговаря на почти всяко езиково запитване пълно и точно, и да дава ясни обяснения
   • може да използва разнообразни техники, за да  доведе обучаемите до самостоятелен отговор на собстените им въпроси и поправка на собствените им грешки
  • 3.2
   • може винаги да дава пълни и точни отговори на запитвания от страна на обучаемите за различни аспекти на езика и употребата му
   • може да обяснява тънкостите в различията на формата, значението и употребата на нива C1 и C2
Дигитална компетентност
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • може да използва софтуер за текстообработка, за да създава работни материали, следвайки установените практики 
   • може да търси потенциални учебни материали в интернет
   • може да сваля материали от уеб сайтове
  • 1.2
   • може да създава уроци със свалени текстове, картинки, графики и т.н.
   • може да организира файлове в логично подредени папки
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • може да използва стандартен Windows/Mac софтуер, включително медиа плеъри
   • може да препоръчва подходящи онлайн материали на обучаеми и колеги
   • може да използва мултимедиен проектор за уроци свързани с интернет, DVD и др
  • 2.2
   • може да създава и ръководи онлайн работа на обучаемите
   • може да използва софтуер за работа с изображения, DVD-та и звукови файлове
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • може да научи обучаемите да подбират и използват онлайн упражнения, подходящи за техните индивидуални потребности
   • може да научи обучаемите да подбират и използват онлайн упражнения, подходящи за техните индивидуални потребности
   • може да показва на колеги как се използва нов софтуер и хардуер
   • може да координира работата по проекти с дигитални медии (използвайки камера, интернет, социални мрежи)
   • може да се справя с повечето проблеми с дигиталната техника в класната стая
  • 3.2
   • може да научи обучаемите да използват всички налични в класната стая дигитални устройства (вкл. интерактивни дъски, мобилните им телефони, таблети и др.) за езиково обучение
   • може да показва на колеги как да използват потенциала на  наличните дигитални устройства и интернет ресурси
   • може да създава модули за смесено обучение, използвайки  система за управление на ученето, напр. Moodle
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
Професионално поведение
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • търси обратна връзка за своята преподавателска практика и друга работа
   • търси съвети от колеги и от специализирана литература
  • 1.2
   • действа съгласно мисията и правилата на институцията
   • сътрудничи си с други преподаватели  относно развитието на ученици и подготовката на уроци 
   • действа в съответствие с обратната връзка, получена след наблюдение на урок
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • откликва положително на възможността да преподава в екип с колеги на едно или две нива
   • действа в съответствие с обратната връзка от колеги, които наблюдават преподаването му
   • допринася за развитието на институцията и доброто й управление,  реагира положително на промените и предизвикателствата в  институцията
  • 2.2
   • откликва положително на възможността да бъде наблюдаван от мениджъри и колеги и да получава обратна връзка за преподаването
   • подготвя се и участва активно в разнообразни дейности за професионално развитие
   • активно участва в развитието на институцията и нейните образователни и административни системи
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • действа като ментор на по-неопитни колеги
   • води  квалификационни семинари с подкрепата на колега или при осигурени учебни материали
   • наблюдава колеги и осигурява полезна обратна връзка
   • когато възникне възможност, поема отговорност за определени проекти, свързани с развитието на институцията

    

  • 3.2
   • създава обучителни модули за по-неопитни преподаватели
   • ръководи програми за развитие на учителите 
   • наблюдава и оценява колеги, които преподават на всички нива
   • създава възможности колегите да се наблюдават един друг
Административни умения
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • извършва рутинни задачи, като воденене на дневник  за присъствие, заемане и връщане на материали
  • 1.2
   • предава необходимите планове и урочна документация коректно попълнени и навреме
   • оценява ефикасно домашни работи и тестове 
 • Development Phase 2
  • 2.1
   • справя се ефикасно с  оценяването и писането на коментари
   • води ясна и добре организирана  урочна документация
   • предава документи и обратна връзка в срок
  • 2.2
   • ефикасно ръководи административни задачи, свързани с работата 
   • предвижда текущи, но не много  чести задачи и  ги  изпълнява  в срок
   • справя се добре с проблемите, запитванията и обратната връзка, получена от  обучаемите 
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • координира административни задачи; подрежда информация, отчети, мнения и др., ако е помолен да го направи
   • поема отговорност за определени административни задачи, като организиране на преподавателски срещи, събиране, анализиране и отчитане на информация за обратна връзка в края на курса и др.
  • 3.2
   • работи като координатор на курса, ако е помолен за това
   • при необходимост сътрудничи с  отдела за записвания на обучаеми, финансовия отдел, със спонсори, родители и т.н.
   • допринася активно за разработването или усъвършенстването на административните системи

Download the grid

The European Profiling Grid, the Glossary and the User guide can be downloaded in the languages of your choice.

 • Language of additional documents

The user guide

The user guide provides examples of how each type of user might use the Grid.