Glossary

This page list all specific terms used by the eGrid with their definition.

Відкриті заняття
Заняття, які відвідують колеги, наставники чи відповідальні за підвищення кваліфікації з метою офіційного спостереження та оцінювання.
Змішане навчання
Комбінація занять в класі з фазами навчання в режимі онлайн.
ЗЄР (Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти)
ЗЄР є документом, що містить опис мовних компетенцій, так званих дескрипторів "може робити", та визначає комунікативні компетенції учнів на різних рівнях володіння мовою (А1, А2, В1, В2, С1, С2). Ці рівні складають базис для стандартизованої оцінки іншомовної компетенції.
Сертифікат викладача профільної мови
Документ, що засвідчує успішне закінчення структурованого курсу підвищення кваліфікації викладача профільної мови.
Навчальний формат
Всі фактори, що впливають на процес навчання та викладання, наприклад, країна, вік (діти, підлітки, дорослі), тип навчального закладу (державний, приватний) та ін.
Координатор курсів
Особа, відповідальна за організацію та проведення певних мовних курсів.
Навчальний план
Детальний опис цілей, змісту, обсягу, проведення та оцінювання (мовних) курсів.
Модуль для отримання диплома
Завершений блок як частина курсу для отримання диплома.
Цифрові медіа
Цифрові навчальні матеріали (тексти, графіки, аудіо- та відеоматеріали), якими можна користуватися через Інтернет.
Задокументовані відгуки
Письмова офіційна документація занять, відвіданих досвідченими колегами, наставниками чи відповідальними за підвищення кваліфікації.
Екзаменаційний сертифікат
Документ, що засвідчує певний рівень володіння мовою, як правило, відповідно до міжнародно визнаних стандартів (у Європі відповідно до ЗЄР).
Робота в групах
Соціальна форма роботи на занятті, при якій групи учнів одночасно разом виконують завдання.
Інтерактивна дошка
Великий інтерактивний екран, поєднаний з комп’ютером та проектором.
Свідоме користування мовою
Знання викладача про профільну мову (форми, значення та вживання) та розуміння того, як функціонує профільна мова та комунікація взагалі.
Теорії засвоєння мови
Теорії, що описують психолінгвістичні, когнітивні та афективні процеси, які відбуваються при вивченні мов, а також умови, необхідні для успішного засвоєння мов.
Методика викладання іноземних мов
Принципи та методи, що застосовуються при викладанні іноземної мови.
Мовна компетенція
Рівень володіння певною мовою та здатність нею користуватися.
Навчальні платформи
Програми для навчання в режимі онлайн, що дозволяють керувати навчальним процесом, задокументовувати, давати завдання та стежити за навчальною діяльністю та результатами, напр., Moodle.
Стратегії навчання
Підходи учнів до вивчення та використання інформації, шляхи визначення ними значення та вживання слів, застосування граматичних правил та інших аспектів мови, що вивчається.
Стилі навчання
Індивідуальні та типові для учня шляхи отримання інформації та формування навичок.
Умовні позначки
Використання різних символів та скорочень для позначення різних видів помилок у письмових роботах, напр., А для лексичних помилок чи Gr для граматичних.
Наставник
Досвідчений викладач, тутор або відповідальний за підвищення кваліфікації, який ділиться своїми знаннями, навичками та підходами з менш досвідченим викладачем з метою його професійного зростання.
Мікрорівень
Метод підготовки викладачів, при якому вони разом з іншими викладачами проводять окремі фази заняття в певній групі, як правило, під керівництвом відповідального за підвищення кваліфікації.
Приклади правильних мовних форм та вживання мови
Правильні та доречні приклади мовних структур, які учні можуть імітувати, затреновувати та використовувати як зразки.
Аналіз потреб
Прийом, що дозволяє визначити, чому учні хочуть чи мусять вчити профільну мову, в тому числі, з якою метою та в яких контекстах ця мова буде вживатися.
Результати навчання
Результати навчального процесу (те, що учні дійсно вивчили), які іноді можуть відрізнятися від запланованих.
Робота в парах
Соціальна форма роботи на занятті, при якій пари учнів одночасно разом виконують завдання.
Тести для визначення рівня володіння мовою
Процедури, за допомогою яких перед початком курсу визначається рівень володіння учнем мовою для оптимального вибору курсу.
Професійний розвиток
Професійний розвиток викладацького складу завдяки досвіду викладання, поповненню знань та рефлексії власного викладання.
Сертифікат про післядипломне підвищення кваліфікації
Документ, що засвідчує успішне закінчення структурованого курсу підвищення кваліфікації викладача профільної мови.
Тести для перевірки успішності
Процедури, що демонструють засвоєння матеріалу протягом курсу.
Довідкові джерела
Словники, граматики, методичні рекомендації для викладача, довідники та ін.
Тренінги для підготовки мовних екзаменаторів
Тренінги, що забезпечують використання всіма викладачами установи однакових критеріїв, напр., рівнів ЗЄР, для оцінювання усних та письмових відповідей.
Стереотипи
Усталені та/або спрощені уявлення людей про певних осіб, певні культури чи поведінку.
Плани розподілу матеріалу
Опис та розробка змісту мовного курсу та виклад послідовності, у якій здійснюється набуття мовленнєвих навичок та знань, як правило, із зазначенням кількості передбачених для цього навчальних годин.
Робота в групах, орієнтована на завдання
Форма роботи на занятті, при якій засвоєння мови відбувається на основі завдань, спрямованих на комунікативну та інтерактивну діяльність.
Методика/Дидактика
Принципи та методи, що застосовуються при викладанні іноземної мови.
Навчальні прийоми
Способи керування навчальним процесом на занятті та використання викладачами дидактико-методичних принципів.
Колегіальні заняття
Спільне планування та проведення занять в одній групі двома викладачами.
Тести
Процедури для визначення та оцінювання навичок, знань чи умінь. Базовими видами тестів є діагностичний, тест для вибору навчальної групи певного рівня, тест для перевірки успішності та тест для визначення рівня володіння мовою.
Діагностика
Аналіз та вирішення проблем, ідентифікація та виправлення помилок у роботі навчального обладнання.
Використання мови
Спосіб використання мовних форм та лексики профільної мови в усному та письмовому мовленні.