Glossary

This page list all specific terms used by the eGrid with their definition.

Harmanlanmış öğrenme
Yüz yüze gerçekleştirilen derslerin, bilgisayar destekli çevrimiçi öğrenme uygulamalarıyla desteklenmesi.
Değerlendirmeye tabi öğretmenlik
Kıdemli bir öğretmen, danışman öğretmen ya da mesleki eğitmen tarafından resmi olarak gözlemlenip değerlendirilen öğretim faaliyeti.
Diller İçin Ortak Avrupa Referans Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages: CEFR)

CEFR, yapabilirlik tanımları olarak adlandırılan dil yeterlilik tanımlarını içeren ve değişik seviyelerde (A1, A2; B1, B2; C1, C2) bulunan yabancı dil öğrencilerinin iletişimsel yeterliliklerini derecelendiren bir belgedir. Bu düzeyler, yabancı dil yeterliliğinin standartlaştırılmış değerlendirmesinin temelini oluşturur.

Hedef dilde öğretmenlik sertifikası

Kişinin, hedef dilin öğretimine yönelik bir kursu başarıyla tamamladığını gösteren belge.

Bağlam

Öğretim ortamının öğrenme sürecini ve öğretimi etkileyen ülke, yaş (ilk öğretim, orta öğretim, yetişkinler), eğitim veren kurumun niteliği (kamu, özel) vb. tüm faktörler.

Kurs Koordinatörü

Belirli bir dil kursunun düzenlenmesinden ve günlük işleyişinden sorumlu kişi.

Müfredat

Dil kursunun amacının, içeriğinin, kapsamının, işleyişinin ve kursa ilişkin değerlendirmenin ayrıntılı bir betimlemesi.

Derece modülü

Bir derece programının kendi içinde bütünlük oluşturan bir bölümü.

Dijital medya

İnternet üzerinden kullanılabilen metin, grafik, ses ve video gibi dijital öğretim ve öğrenim materyal ve programları.

Belgelenmiş geri bildirim

Kıdemli bir öğretmenin, danışman öğretmenin ya da mesleki eğitmenin gözlemlediği ya da takip ettiği bir dersin resmi ve yazılı olarak belgelenmesi.

Sınav sertifikası

Dil yeterliliği düzeyini, benimsenmiş standartlara (Avrupa için CEFR standartlarına) uygun olarak belgeleyen sertifika.

Grup çalışması

Derste öğrenci gruplarının öğrenme faaliyetlerini eş zamanlı olarak, birbirleriyle yürüttükleri etkileşim biçimi.

Akıllı tahta

Bilgisayara ve projektöre bağlanan geniş interaktif ekran.

Dil farkındalığı

Dil öğretmenlerinin hedef dile ilişkin bilgisi (anlam, dilsel biçimler ve kullanım) ile hedef dilin ve genel anlamda iletişimin işleyişine dair farkındalıkları.

Dil öğrenme teorileri

Dil öğrenmenin içerdiği psiko-linguistik, bilişsel ve duyuşsal süreçleri tanımlayan teoriler. Bunlar dil öğrenmeyi olumlu yönde etkileyen koşulları da tarif eder.

Dil pedagojisi

Yabancı dil öğretiminde uygulanan ilke ve metodlar.

Dil yeterliliği

Öğrencinin dil bilgisi ve dili kullanma becerisinin düzeyi.

Öğrenme platformu

Katılımcıların idaresini, içeriklerin ve görevlerin hazırlanmasını, çevrimiçi faaliyetlerin ve öğrenme sonuçlarının takip edilmesini sağlayan, çevrimiçi öğrenme amaçlı yazılımlar (örneğin; Moodle).

Öğrenme stratejileri

Bir öğrencinin dil öğrenmek, edindiği bilgileri kullanmak, geliştirmek, kelimelerin karşılıklarını, dilbilgisi kurallarını ve hedef dilin diğer unsurlarını kavramak üzere düzenli olarak başvurduğu stratejiler.

Öğrenme tarzları

Bilgi ve becerilerin edinilmesinde başvurulan kişisel yöntem ve tercihler.

Yazılı çalışmaları değerlendirme kodları

Yazılı çalışmalarda, yapılan yanlışların niteliğine işaret eden farklı sembol ya da kısaltmaların kullanımı (Örneğin; ifade yanlışları için İ, dilbilgisi yanlışları için D).

Rehber öğretmen

Daha az deneyimli bir öğretmenin kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilmesi için onunla bilgi, beceri ve düşüncelerini paylaşan deneyimli öğretmen, danışman öğretmen ya da mesleki eğitmen.

Mikro öğretim

Öğretmenlik eğitimi alanların bir ders kapsamında kısa süreliğine kendileri gibi eğitim alanlara ya da gönüllülere ders verdikleri ve genellikle bir mesleki eğitmen tarafından gözlemlenen öğretmen eğitimi metodu.

Dil yapısı ve kullanımına ilişkin örnekler

Dil yapılarına ilişkin, öğrencilerin örnek alabilecekleri, alıştırma yapabilecekleri ve öğrenebilecekleri doğru ve uygun örneklerin kullanımı.

İhtiyaç analizi

Öğrencilerin hedef dili neden öğrenmek istediklerinin veya öğrenmek zorunda olduklarının belirlenmesi. Bu tespit çerçevesinde hedef dilin hangi amaçla ve hangi bağlamlarda kullanılacağının dikkate alınması.

Ders sonuçları

Öğrenme sürecinin (planlanan) yeterlilik hedeflerinden (öğrenme hedeflerinden) farklılaşabilen, öğrencilerin gerçekte ne öğrendiklerini gösteren sonuçlar.

İkili çalışma

İki öğrencinin öğrenme faaliyetlerini birbirleriyle ve eş zamanlı olarak yürüttüğü ders içi etkileşim biçimi.

Seviye belirleme sınavı

Öğrenciyi doğru kurs grubuna yerleştirmek amacıyla dil seviyesini belirlemek üzere, kurs başlamadan önce yapılan sınav.

Mesleki gelişim

Bir öğretmenin deneyim ve bilgisi arttıkça ve kendi öğretim faaliyetleri üzerine düşündükçe edindiği profesyonel gelişim.

Uluslararası tanınırlığı olan eğitim sertifikası

Hedef dilin öğretimine ilişkin olarak yapılandırılmış, geliştirici bir eğitimin başarıyla tamamlandığını gösteren belge.

Gelişim sınavı

Dil öğreniminde öğrencilerin takip ettikleri derse dayalı dil ve beceri gelişimini değerlendiren sınav süreci.

Referans kaynakları

Sözlükler, dilbilgisi kitapları, öğretmenler için el kitapları, kılavuzlar vb.

Ölçme-değerlendirme eğitimi

Bir kurumdaki öğretmenlerin, öğrencilerin yazılı ve sözlü çalışmalarını değerlendirirken – CEFR’nin dil seviyeleri belirlenirken yapıldığı gibi – aynı ölçütleri kullanmasını sağlayan eğitim.

Basmakalıp görüşler

İnsanların diğer insanlar, kültürler ya da davranış tarzları hakkında geliştirdikleri sabit ve indirgeyici fikirler.

Ders programı

Dil kursunun içeriğinin derlendiği ve tarif edildiği, öğretilecek dilsel beceri ve bilgilerin sıralandığı ve bunlar için normal koşullar içinde öngörülen ders saatinin belirtildiği program.

İş odaklı öğrenim

Dil derslerinde dil öğrenmenin iletişimsel ve interaktif öğrenme faaliyetleriyle yönlendirildiği çalışma biçimi.

Yöntembilim

Yabancı dil öğretimine ilişkin yöntem ve ilkeler.

Öğretim tekniği

Ders içerisindeki bir çalışmanın işleniş tarzı ve yöntemi.

Birlikte öğretme

Bir öğrenci grubunun derslerinin diğer bir meslektaşla birlikte planlanması ve yürütülmesi.

Testler

Beceri, bilgi ve performans değerlendirme faaliyetleridir. Dört temel test türü vardır: tanılayıcı test, seviye belirleme testi, gelişim testi ve yeterlilik testi.

Sorun Giderme

Sorunları analiz etmek ve çözmek, ders gereçlerindeki hataları tespit etmek ve düzeltmek.

Dilin kullanımı

Dilsel kalıplar ve sözcüklerin hedef dilde bugün geçerli olan yazılı ve sözlü kullanım biçimleri.