Terminologia

Lista wszystkich konkretnych terminów stosowanych przez eGrid z ich definicją.

Analiza potrzeb

Procedura służąca do ustalenia przyczyn, dla których uczeń potrzebuje lub chce uczyć się języka docelowego, włącznie z celami i kontekstami, w których będzie się nim posługiwać.

Ocena nauczania

Ocena jakości nauczania, przeprowadzona po obserwacji zajęć w sposób formalny przez nauczyciela z wyższymi kwalifikacjami/ stażem, mentora lub dyrektora metodycznego.

Nauka metodą blended-learning

Połączenie metod nauki odbywającej się bezpośrednio w klasie z wykonywaniem zadań na odległość za pomocą komputera.

CEFR (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego)

CEFR to dokument, w którym znajduje się opis umiejętności oraz poziomów kompetencji porozumiewania się w języku obcym przez osoby uczące się danego języka, według następującej skali: A1, A2; B1, B2; C1, C2. Poziomy te stanowią podstawę dla standardów oceniania stopnia znajomości języka posiadanego przez osobę, która się go uczy.

Certyfikat nauczania języka obcego

Dokument zaświadczający, że dana osoba ukończyła z wynikiem pozytywnym posiadający program kurs nauczania języka docelowego.

Kontekst

Czynniki występujące w środowisku nauczania, mające wpływ na nauczanie oraz proces uczenia się słuchaczy, na przykład: kraj pochodzenia, wiek uczniów (szkoła podstawowa, średnia, dorośli), typ szkoły (państwowa, prywatna), itd.

Koordynator kursów

Osoba odpowiedzialna za rozwój i bieżące funkcjonowanie danego kursu językowego.

Sylabus

Przedstawiony w formie pisemnej zarys i podsumowanie zawartości merytorycznej kursu nauczania, jak również sekwencja nauczania umiejętności oraz/lub wiedzy językowej, zwykle zawierający wskazówki dotyczące organizacji czasowej kursu.

Moduł szkoleniowy

Niezależna jednostka zawierająca określoną partię materiału, będąca częścią kursu szkoleniowego.

Różnorodne media cyfrowe

Materiały w postaci cyfrowej (tekst, grafika, audio i wideo), służące do nauczania, które można przesłać przez Internet lub sieci komputerowe.

Dane udokumentowane

Informacje dotyczące ocen lub faktów, w formie pisemnej. Przykłady danych udokumentowanych: informacja zwrotna od trenera / dyrektora metodycznego z obserwacji zajęć nauczyciela, praktyka nauczycielska, której przebieg był obserwowany i oceniany na piśmie przez trenera lub/ dyrektora metodycznego, doświadczenie w nauczaniu – liczba godzin przeprowadzonych zajęć przez nauczyciela w danej placówce, zapisana w sposób formalny przez pracodawcę.

Certyfikat egzaminacyjny

Dokument poświadczający znajomość języka na danym poziomie, zwykle według określonych standardów (w Europie według skali CEFR).

Praca w grupie

Forma interakcji podczas zajęć, w toku której różne grupy uczniów jednocześnie wykonują dane zadanie.

Tablica interakcyjna

Duży interakcyjny wyświetlacz połączony z komputerem i rzutnikiem.

Świadomość językowa

Wiedza nauczyciela o języku docelowym (formach, znaczeniach i użyciu) oraz rozumienie mechanizmów działania języka docelowego i ogólnie rozumianej komunikacji.

Teorie uczenia się języka

Opisy procesów psycholingwistycznych, poznawczych i afektywnych, mających miejsce podczas nauki języka, oraz warunków koniecznych do zaistnienia tych procesów.

Metodyka nauczania języka

Zasady i metody nauczania, stosowane w nauczaniu języka obcego.

Znajomość języka posiadana przez ucznia

Poziom wiedzy językowej ucznia oraz umiejętność jej zastosowania.

System zarządzania nauką (LMS)

Oprogramowanie do administracji, dokumentowania, odnajdywania danych, raportowania i dostarczania kursów lub programów szkoleniowych, np.  Moodle.

Strategie uczenia się

Podejście ucznia do uczenia się i wykorzystywania otrzymanych informacji; sposoby, jakimi posługuje się uczeń próbując odgadnąć znaczenia słów i je stosować, jak również rozpracowuje zasady gramatyki oraz inne aspekty języka, którego się uczy.

Style uczenia się

Indywidualne sposoby i nawyki uczniów, którymi posługują się w celu przyswojenia informacji i nabycia umiejętności. 

System (kod) oceniania

Posługiwanie się różnymi symbolami w celu oznaczenia typów błędów w pracach pisemnych, np. NS – nieprawidłowy szyk wyrazów, O – błąd ortograficzny, itd. 

Mentor

Doświadczony nauczyciel/ trener/ dyrektor metodyczny, który wspiera mniej doświadczonego nauczyciela (adepta), dzieląc się z nim wiedzą, umiejętnościami oraz pokazując perspektywy rozwoju osobistego i zawodowego.

Nauczanie w skali mikro

Metoda szkolenia nauczycieli, w której praktykanci ćwiczą umiejętności nauczycielskie z kolegami lub uczniami –wolontariuszami, zwykle pod obserwacją trenera.

Modele językowe

Prawidłowe i odpowiednie przykłady struktur językowych, które uczniowie mogą naśladować, ćwiczyć i uczyć się na ich podstawie.

Wyniki

Rezultaty procesu uczenia się (czego słuchacze faktycznie się nauczyli), które mogą różnić się od założonych celów.

Praca w parach

Rodzaj interakcji na zajęciach, w której każdy uczeń pracuje z drugim uczniem, wykonując zadanie, którego celem jest nauka języka.

Przeprowadzanie testów wstępnych

Procedura, której celem jest określenie poziomu ucznia przed rozpoczęciem kursu, aby przydzielić go do odpowiedniej grupy.

Rozwój zawodowy

Rozwój zawodowy nauczyciela, który ma miejsce w toku zdobywania doświadczenia i wiedzy oraz ma odzwierciedlenie w jego/jej nauczaniu.

Dyplom zawodowy

Dokument poświadczający przejście przez proces oceniania i ukończenie szkolenia dla nauczycieli lub kursu językowego z wynikiem pozytywnym.

Test postępów

Procedura, której celem jest ocena rozwoju umiejętności językowych ucznia w stosunku do programu kursu, w którym uczestniczy.

Materiały źródłowe

Słowniki, książki o gramatyce, podręczniki dla nauczycieli, encyklopedie, itd.

Sesje standaryzacyjne

Szkolenia, których celem jest zapewnianie posługiwania się przez nauczycieli z tej samej placówki tymi samymi kryteriami, jak na przykład skalą  CEFR, podczas oceniania umiejętności mówienia i pisania ich uczniów.

Stereotypowe poglądy

Utrwalone oraz/lub uproszczone opinie na temat danych typów osób, kwestii kulturowych, typów zachowań, itd. 

Nauka poprzez zadania

Nauka języka na zajęciach, polegająca na wykonywaniu przez uczniów zadań komunikacyjnych i interakcyjnych.

Podejście do nauczania

Sposób stosowania przez nauczyciela lub placówkę zasad i metod nauczania języka.

Technika nauczania

Konkretny sposób przeprowadzania danego zadania na zajęciach.

Nauczanie w tandemie

Współpraca z drugim nauczycielem przy planowaniu i prowadzeniu zajęć językowych dla tej samej grupy uczniów.

Test

Procedura mająca na celu określenie umiejętności, wiedzy lub wyników. Są cztery podstawowe typy testów: diagnostyczny, wstępny, osiągnięć/postępów i znajomości języka. 

Rozwiązywać problemy ze sprzętem

Analizować i rozwiązywać problem, wskazywać i korygować błędy w działaniu sprzętu w klasie.

Użycie

Faktyczne użycie form językowych i słownictwa w języku mówionym i pisanym.