Isprobajte interaktivni grid

Printana verzija tablice Vam omogućava njen prikaz u cjelosti i po kategorijama.

Obrazovanje & kvalifikacije
Znanje jezika
 • Faza razvoja 1
  • 1.1
   • uči ciljni jezik na tercijarnom stepenu
    • raspolaže znanjem na B2 stepenu na ciljnom jeziku
  • 1.2
   • uči jezik na tercijarnom stepenu
   • raspolaže znanjem na B2 stepenu na ciljnom jeziku
 • Faza razvoja 2
  • 2.1
   • ima položen B2 ispit u ciljnom jeziku i rapolaže usmenim znanjem na stepenu C1
  • 2.2
   • ima položen C1 ispit u ciljnom jeziku
   • or
   • ima diplomu u ciljnom jeziku i dokazano znanje na nivou C1
 • Faza razvoja 3
  • 3.1
   • ima položen C2 ispit u ciljnom jeziku,
   • or
   • ima diplomu iz ciljnog jezika i dokazano znanje na C2 nivou
  • 3.2
   • ima diplomu jezičkog fakulteta ili položen ispit za C2 certifikat uz prirodno vladanje ciljnim jezikom,, 
   • or
   • vlada jezikom kao maternji jezik u ciljnom
    jeziku
Obrazovanje i obuka
 • Faza razvoja 1
  • 1.1
   • pohađa preliminarnu obuku za nastavnika jezika na fakultetu, univerzitetu ili privatnoj instituciji koja nudi priznatu kvalifikaciju za nastavnike jezika;
  • 1.2
   • završila/io je početnu obuku iz svijesti o jeziku i metodologiji koja njoj/ njemu omogučava da počne predavanje ciljnog jezika, ali još uvijek nema zvaničnu kvalifikaciju
 • Faza razvoja 2
  • 2.1
   • ima ostvarenu početnu kvalifikaciju nakon uspješnog pohađanja minimalno 60 sati dokumentovane strukturirane obuke za predavanje ciljnog jezika koja uključuje superviziranu hospitaciju,, 
   • Or
   • ima završen niz kurseva i modula u okviru svog studija ciljnog jezika ili pedagogije nastave jezika, ali nije još stekla/o diplomu
  • 2.2
   • ima diplomu studija ciljnog jezika sa pedagoškim komponentama nastave jezika koje uključuju superviziranu hospitaciju,
   • ili
   • ima internacionalno priznat (minimalno 120 sati) certifikat iz predavanja ciljnog jezika
 • Faza razvoja 3
  • 3.1
   • ima BA diplomu iz ciljnog jezika ili položene ispite vezane za didaktiku stranog jezika uključujući superviziranu hospitaciju, 
   • ili
   • ima internacionalno priznat ( minimalno 120 sati kursa) certifikat iz podučavanja ciljnog jezika i 
   • te pored toga
   • ima najmanje 100 sati učešća u daljnjem strukturiranom stručnom usavršavanju
  • 3.2
   • ima MA doplomu u pedagogiji jezika ili primijenjenoj lingvistici, ili položene ispite ovog sadržaja koji uključuje superviziranu hospitaciju ukoliko ovo nije bio dio nekog prethodnog obrazovanja.
   • ili
   • ima diplomu o završenom postdiplomskom studiju iz nastave jezika (najmanje 200 odslušanih sati predavanja).
   • ima dodatnu obuku u specijaliziranim područjima (npr. za podučavanje specifičnih registara i upotreba jezika, procjene jezika, obučavanje predavača).
procjena nastave
 • Faza razvoja 1
  • 1.1
   • stiče iskustvo podučavajući dijelove nastave i dijeleći iskustvo sa kolegama koji pružaju konstruktivnu kritiku.
  • 1.2
   • ima iskustvo podučavanja tokom supervizirane hospitacije gdje je promatran/a i pozitivno ocijenjen/a.
   • ima iskustva u vođenju nastavnih aktivnosti sa malim grupama učenika ili kolega (mikro-podučavanje).
 • Faza razvoja 2
  • 2.1
   • u inicijalnom treningu ima ukupno najmanje 2 sata uspješne, dokumentovane, procijenjene hospitacije na najmanje dva stepena.
   • ima 3 sata pozitivno ocijenjene supervizirane hospitacije u stvarnoj nastavi.
  • 2.2
   • tokom treninga ima 6 sati uspješno dokumentovane ocijenjene hospitacije na najmanje dva stepena.
   • ima dokumentovanu opservaciju stvarne nastave najmanje 6 sati na tri ili više stepena.
 • Faza razvoja 3
  • 3.1
   • prošla/o je opservaciju i procjenu na najmanje 10 sati hospitacije i stvarne nastave na različitim stepenima i sa različitim tipovima učenika, te za to ima dokumentovanu pozitivnu procjenu.
  • 3.2
   • prošla/o je opservaciju i procjenu na najmanje 14 sati hospitacije i stvarne nastave za šta je primila/o dkumentovanu procjenu.
   • procijenjena/o je kao mentor ili supervizor za manje iskusne predavače.
Predavačko iskustvo
 • Faza razvoja 1
  • 1.1
   • predavala/o je nastavne jedinice ili dijelove nastavnih jedinica na jednom ili dva stepena
  • 1.2
   • održava vlastitu nastavu, ali iskustvo sa samo jednim ili dva stepena
 • Faza razvoja 2
  • 2.1
   • ima 200 ili 800 sati dokumentovane nastave bez asistencije.
   • podučavala/o je nastavu na nekoliko stepena.
  • 2.2
   • ima između 800 i 2400 sati dokumentovanog iskustva u nastavi:
    - na različitim stepenima
    - u više nastavnih kontexta 
 • Faza razvoja 3
  • 3.1
   • ima između 2400 i 4000 sati dokumentovane održane nastave:
     - na svim stepenima osima C2,
     - u više od jednog nastavnog kontexta.
  • 3.2
   • održala/o je najmanje 6000 sati dokumentovane nastave
   • podučavala/o je u više različitih konteksta podučavanja i učenja 
   • ima iskustva u mentorstvu i obučavanju drugih predavača
Ključne nastavne vještine
Metodologija: znanje i vještine
 • Faza razvoja 1
  • 1.1
   • zna za različite teorije i metode podučavanja jezika.
   • kada promatra iskusnije nastavnike tokom hospitacije, razumije zašto su odabrali određene tehnike i meterijale.
  • 1.2
   • ima osnovno razumjevanje različitih teorija i metodika podučavanja i učenja jezika.
   • može odabrati nove tehnike i materijale uz savjet kolega.
   • može identificirati tehnike i materijale različitih konteksta podučavanja i učenja.
 • Faza razvoja 2
  • 2.1
   • poznaje teorije i metode učenja jezika
   • poznaje tehnike i materijale za dva ili više stepena
   • može iz praktične perspektive procijeniti prikladnost tehnika i materijala za različite kontekste podučavanja
   • može uzeti u obzir potrebe određenih grupa prilikom biranja metoda i tehnika
  • 2.2
   • odlično poznaje teorije i metode učenja jezika, kao i stilove i strategije učenja.
   • može identificirati teoretske principe iza nastavnih tehnika i materijala.
   • zna prikladno koristiti spektar nastavnih tehnika i aktivnosti.
 • Faza razvoja 3
  • 3.1
   • može pružiti teoretsko obrazloženje za pristup podučavanju koji koristi kao i za širok spektar tehnika i materijala.
   • zna koristiti širok spektar tehnika, aktivnosti i materijala podučavanja.
  • 3.2
   • raspolaže detaljnim znanjem teorija podučavanja i učenja jezika, te isto dijeli sa kolegama.
   • po opservaciji kolega može dati praktične, metodološki osnovane povratne informacije kako bi se doprinijelo razvoju spektru tehnika podučavanja.
   • može odabrati i kreirati prikladne zadatke i materijale za korištenje od strane kolega na svim stepenima.
Procjena
 • Faza razvoja 1
  • 1.1
   • može provoditi i ocjenjivati testove na kraju nastavnih jedinica iz udžbenika.
  • 1.2
   • može provodti i ocjenjivati testove za utvrđivanje napretka (npr. na kraju semestra, na kraju godine) ukoliko raspolaže materijalom.
   • može provoditi usmene testove ukoliko raspolaže materijalom.
   • može pripremiti i provesti prikladne aktivnosti za utvrđivanje gradiva.
 • Faza razvoja 2
  • 2.1
   • može provoditi redovne provjere znanja uključujući usmene dijelove.
   • može identificarati područja na kojima učenici trebaju raditi na osnovu rezultata testova i procjene zadataka.
   • može dati jasne povratne informacije o jačinama i slabostima te postaviti prioritete za individualni rad.
  • 2.2
   • može odabrati i provesti redovne provjere znanja za utvrđivanje napretka učenika u jezičkim vještinama.
   • može koristiti prethodno utvrđene šeme ocjenjivanja za otkrrivanje grešaka u pismenim radovima u svrhu podizanja svijesti učenika o jeziku.
   • može pripremiti i koordinirati testove procjene stepena znanja jezika.
 • Faza razvoja 3
  • 3.1
   • može razviti materijale i zadatke za procjenjivanje napretka (usmene i pismene).
   • može koristiti video snimke interakcije učenika kako bi im pomogla/o da prepoznaju svoje jačine i slabosti.
   • može pouzdano primijeniti CERO kriterije za procjenu znanja jezika učenika kako usmeno, tako i pismeno.
  • 3.2
   • može razviti zadatke za provjeru znanje za sve jezičke vještine i znanje jezika na svakom stepenu.
   • može pozdano primijeniti CERO kriterije za procjenu znanja jezika učenika kako pismeno, tako i usmeno na svim stepenima te pomoći manje iskusnim kolegama u tome.
   • može kreirati validne formalne testove za utrvrđivanje da li su učenici postigli određeni CERO stepen.
   • može voditi CERO programe standardizacije.
Planiranje nastavnog plana i programa
 • Faza razvoja 1
  • 1.1
   • može spojiti niz aktivnosti u pripremu nastave ukoliko na raspolaganju ima materijal.
  • 1.2
   • zna pronaći aktvnosti kojima može dopuniti udžbenik.
   • može održati koherentnost između lekcija uzimajući u obzir rezultate prethodnih lekcija prilikom planiranja budućih.
   • može prilagoditi lekcije uzimajući u obzir uspjeh i poteškoće polaznika pri učenju.
 • Faza razvoja 2
  • 2.1
   • zna koristiti silabus kao i određeni materijal za pripremu lekcija koje su usklađene i ispunjavaju potrebe grupe.
   • može planirati faze i tempo lekcija sa različitim ciljevima.
   • može usporediti različite potrebe učenika uzimajući iste u obzir prilikom planiranja osnovnih i dopunskih ciljeva lekcija.
  • 2.2
   • može planirati kurs ili dio kursa uzimajući u obzir silabus, potrebe učenika i raspoloživ materijal.
   • može kreirati zadatke kako bi se iskoristio lingvistički i komunikacijski potencijal materijala.
   • može kreirati zadatke koji ujedno ispunjavaju individualne potrebe i ciljeve kursa.
 • Faza razvoja 3
  • 3.1
   • može provesti temeljnu analizu potreba za razvijanje detaljnog i uravnoteženog plana kursa koji uključuje recikliranje i reviziju.
   • može kreirati različite zadatke na osnovu istog izvora materijala za uptrebu sa učenicima na različitim stepenima.
   • može koristiti analizu poteškoća učenika prilikom odlučivanja o aktivnostima u narednim lekcijama.
  • 3.2
   • može razviti specijalizirane kurseve za različite kontekste koji uključuju komunikacijski i lingvistički sadržaj u skladu sa vrstom specijalizacije.
   • može voditi kolege prilikom procjene i uzimanja u obzir različitih potreba u planiranju kursa i pripreme lekcija.
   • može preuzeti odgovornost za pregled plana i programa i silabusa različitih kurseva.
Interakcija, rukovodstvo i supervizija
 • Faza razvoja 1
  • 1.1
   • može dati jasne upute i organizirati aktivnost uz smjernice
  • 1.2
   • može upravljati interakcijom između predavača i grupe
   • može mjenjati između podučavanja cijele grupe i rada u paru ili grupama dajući jasne upute
   • može uključiti učenike u rad u paru ili grupama na osnovu aktivnosti u udžbeniku
 • Faza razvoja 2
  • 2.1
   • može efikasno postaviti i upravljati radom u paru ili grupama i može potom ponovo objediniti grupu.
   • može nadzirati individualne i grupne aktivnosti.
   • može dati jasne povratne informacije.
  • 2.2
   • može uspostaviti raznolik i uravnotežen redoslijed predavanja, rada u paru i u grupama u svrhu postizanja cilja lekcije.
   • može učenje organizovati na osnovu zadataka.
   • može efikasno pratiti rad učenika.
   • može pružiti / primiti jasnu konstruktivnu kritiku.
 • Faza razvoja 3
  • 3.1
   • može uspostaviti učenje na osnovu zadataka u kojima grupe izvode različite aktivnosti istovremeno.
   • može nadzirati individualni i grupni rad precizno i temeljito.
   • može pružiti / zatražiti različite vidove individualnih povratnih informacija.
   • može promatranja i povratne informacije iskoristiti za razvoj budućih aktivnosti.
  • 3.2
   • može uspostaviti, nadzirati i pružiti podršku grupama i pojedincima na različitim stepenima koji u istoj učionici rade na različitim zadacima.
   • može koristiti širok spektar tehnika za pružanje /primanje povratnih informacija.
Aktiviranje vještina
Interkulturalno iskustvo
 • Faza razvoja 1
  • 1.1
   • razumije da je odnos između jezika i kulture bitan fakor prilikom učenja i podučavanja jezika.
  • 1.2
   • uči o relevantnosti kulturoloških problema prilikom podučavanja.
   • može upoznati učenike za relevantnim razlikama u kulturi i tradicijama.
   • može kreirati atmosferu tolerancije i raumijevanja u učionicama u kojima vlada društvena i kulturološka razlika.
 • Faza razvoja 2
  • 2.1
   • razumije i može uzeti u obzir stereotipne svjetonazore.
   • može koristiti vlastitu svijest da proširi znanje učenika o kulturi, npr. ljubaznost, govor tijela itd.
   • može prepoznati bitnost izbjegavanja interkulturoloških problema u učionici, te promiče inkluzivnost i međusobno razumijevanje.
  • 2.2
   • može pomoći učenicima da analiziraju stereotipne svjetonazore i predrasude.
   • može u lekcije integrisati ključna područja kulturoloških razlika (npr. ljubaznost, govor tijela itd.).
   • može odabrati materijal koji se podudara sa kulturološkim horizontom učenika pri tome ga proširujući koristeći aktivnosti prilagođene grupi.
 • Faza razvoja 3
  • 3.1
   • može koristiti pretrage na internetu, projekte i prezentacije da proširi vlastito i razumijevanje i poštovanje učenika prema interkulturološkim problemima.
   • može razviti sposobnosti učenika da analiziraju i raspravljaju o društvenim i kulturološkim sličnostima i razlikama.
   • može efikasno predvidjeti i upravljati kulturološki osjetljivim situacijama.
  • 3.2
   • može koristiti svoje opširno znanje o interkulturološkim problemima kada je to primjereno kao podršku manje iskusnim kolegama 
   • može razviti sposobnost kolega da se nose sa kulturološkim problemima, predlažući tehnike za rješavanje nesuglasica i kritičnih incidenata ukoliko nastanu
   • može kreirati aktivnosti, zadatke i materijale za vlastitu upotrebu kao i za kolege i može tražiti povratne informacije za iste.
Svijest o jeziku
 • Faza razvoja 1
  • 1.1
   • može koristiti rječnike i knjige gramatike i sl. kao izvore referenci.
   • može odgovoriti na jednostavna pitanja o jeziku koja se često postavljaju na stepenima koje podučava.
  • 1.2
   • može dati tačne primjere za formu i upotrebu jezika prilagođenu učenicima na stepenima A1-B1.
   • može odgovoriti na jezička pitanja koja nisu nužno potpuna ali prikladna učenicima stepena A1-B1.
 • Faza razvoja 2
  • 2.1
   • može dati ispravne primjere za oblik i upotrebu jezika primjerene određenom stepenu, osim naprednim stpenima (C1-2).
   • može odgovoriti na pitanja o ciljnom jeziku primjerena određenom stepenu, osim naprednih (C1-2).
  • 2.2
   • može pružiti tačne primjere forme i upotrebe jezika u skoro svim prilikama za sve stepeni osim C2 .
   • može prepoznati i razumijeti jezički problem kod učenika.
   • može odgovoriti na pitanja vezana za ciljni jezik za odgovarajući nivo, osim C2.
 • Faza razvoja 3
  • 3.1
   • može odabrati i dati tačne jezičke primjere za formu i upotrebu su skoro svim prilikama na svim nivoima.
   • može odgovoriti u potpunosti i precizno na skoro sva pitanja vezana za jezik i dati jasno objašnjenje.
   • može korisiti spektar tehnika da usmjeri učenika na samostalno riješavanje pitanja i ispravljanje grešaka.
  • 3.2
   • može uvijek dati pune i precizne odgovore na pitanja učenika o različitim aspektima jezika.
   • može objasni subtilne razlike forme, značenja i upotrebe na nivoima C1 i C2.
Digitalni medij
 • Faza razvoja 1
  • 1.1
   • može korisiti programe za obradu teksta u svrhu sastavljanja radnih listova, prateći standardne konvencije

   • može pretraživati internet za potencijalni nastavni materijal

   • može preuzimati sadržaj sa web stranica 

  • 1.2
   • može pripremiti časove uz pomoć preuzeti tekstova, slika, grafia itd.
   • može organizirati digitalne datoteke u logički organizovanim mapama.
 • Faza razvoja 2
  • 2.1
   • može koristiti sve standardne Windows/Mac programe, uključujuči programe za reporodukciju medija.
   • može studendtima i kolegama preporučiti odgovarajući online material.
   • može koristiti projektor, DVD uređaj i sl. za časove koji uključuju internet
  • 2.2
   • može postaviti i nadzirati online rad za učenike.
   • može koristiti programe za rad sa slikam, video i audio sadržajem.
 • Faza razvoja 3
  • 3.1
   • može uputiti učenike u to kako da odaberu i koriste online vježbe prilagođene individualnim potrebama
   • može uređivati i prilagoditi audio i video datoteke
   • može kolegama pokazati kako se koriste novi programi i uređaji
   • može koordinirati rad na projektima sa digitalnim medijima (koristeći kameru, inernet, društvene mreže)
   • može riješiti većinu problema sa digitalnom opremom u učionici
  • 3.2
   • može obučiti učenike da efikasno koriste svu digitalnu opremu raspoloživu u učionici (IWB, mobilne telefone, tablete itd. ) za učenje jezika.
   • može pokazati kolegama kako da iscrpe predavački potencijal raspoložive digitalne opremene i internet resursa.
   • može kreirati mješovite nastavne module koristeći sisteme za online nastavu poput Moodle-a.
Profesionalnost
Profesionalno obhođenje
 • Faza razvoja 1
  • 1.1
   • traži konstruktivnu kritiku za svoj, ali i drugi rad u nastavi.
   • traži savjete od kolega i u priručnicima.
  • 1.2
   • radi u skladu sa misijom i propisima institucije
   • sarađuje sa ostalim predavačima na polju pripreme nastave
   • nakon opservacije implementira konstruktivnu kritiku od strane edukatora  
 • Faza razvoja 2
  • 2.1
   • prihvata prilike da zajednički podučava grupu (timska nastava) sa kolegama na jednom ili dva stepena.
   • reaguje na konstruktivnu kritiku kolega koji prisutsvuju hospitaciji njenih/njegovih časova
   • doprinosi razvoju institucije i dobroj organizaciji te pozitivno reaguje na promjene i izazove.
  • 2.2
   • prihvata prilike za obzervaciju od strane rukovodstva i kolega kao i za konstruktivnu kritiku za svoj rad u nastavi
   • priprema se i aktivno učestvuje u aktivnostima ličnog razvoja
   • aktivno učestvuje u razvoju institucije i njenih obrazovnih i administrativnih sistema
 • Faza razvoja 3
  • 3.1
   • djeluje kao mentor/ica manje iskusnim kolegama
   • vodi treninge uz podršku kolega ili kada dobije materijal na korištenje 
   • posmatra kolege i daje korisnu konstruktivnu kritiku
   • kada se ukaže prilika preuzima odgovornost za određene projekte vezane za razvoj institucije
  • 3.2
   • kreira module treninga za manje iskusne predavače
   • vodi programe za razvoj predavača
   • vrši opservaciju i procjenu kolega koji podučavaju na svim stepenima 
   • organizira prilike za kolege da međusobno vrše obzervaciju nastave
Administracija
 • Faza razvoja 1
  • 1.1
   • izvršava rutinske zadatke poput evidencije prisutnih, distribuciju i preuzimanje materijala.
  • 1.2
   • predaje tražene planove i zapisnike sa nastave ispravno izrađene i na vrijeme.
   • efikasno ocjenjuje zadaće i testove.
 • Faza razvoja 2
  • 2.1
   • efikasno vrši ocjenjivanje i pisanje izvještaja
   • vodi jasne, dobro organizirane zapisnike sa nastave.
   • predaje dokumente i povratne informacije na vrijeme.
  • 2.2
   • efikasno izvršava administrativne zadatke na poslu.
   • predviđa redovne, ali rijeđe zadatke i izvršava ih na vrijeme.
   • adekvatno se nosi sa pitanjima, problemima i povratnim informacijama učenika.
 • Faza razvoja 3
  • 3.1
   • koordinira administrativne zadatke sa drugima; poredi informacije, izvještaje, mišljenja, itd. ukoliko se to traži.
   • preuzima odgovornost za određene administrativne zadatke kao što su organiziranje sastanaka, sakupljanje, analiza i izvještavanje o povratnim informacijama po završetku kurseva itd.
  • 3.2
   • djeluje kao koordinator kurseva ukoliko se to traži
   • sarađuje na poljima upisa / finansija / sponzora / roditelja itd. ukoliko je potrebno
   • aktivno doprinosi dizajnu ili reviziji administrativnih sistema

Preuzmi tablicu

Evropska tablica za određivanje nastavničkog profila, Glosar i Uputsvto za korištenje na jezicima Vašeg odabira.

 • Jezik dodatnih dokumenata

Uputstvo za korisnike

Uputstvo a korištenje pruža primjere za to kako bi svaki tip korisnika mogao koristiti tablicu.